Ktl-icon-tai-lieu

XỬ LÝ THÔNG TIN MỜ

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2125 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XỬ LÝ THÔNG TIN MỜ

TDK

CHƯƠNG 2 - TẬP MỜ
• Slides trước: Tập mờ, Các phép toán,
Nguyên lý mở rộng
• Tiếp …

ĐỘ ĐO MỜ
• Cho F(X) là tập các tập mờ trên X, độ đo mờ
g: F(X) → [0,1], thỏa mãn:
g(ø)=0, g(X)=1, nếu A⊂B thì g(A)≤g(B), nếu
A1⊂ A2⊂…⊂ An thì limn→∞ g(An)=g(limn→∞ An)
• Độ đo khả năng: Cho P(X) là tập các tập con
của X, Π: P(X) → [0,1], thỏa mãn
Π(ø)=0, Π(X)=1, nếu A⊂B thì Π(A)≤ Π(B),
Π(∪Ai) = supi Π(Ai) với i∈I là một tập chỉ số

VÍ DỤ – ĐỘ ĐO KHẢ NĂNG
• Cho X = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}, có
Π({8})=1, Π({7})=Π({9})=0.8, Π({5})=0.1,
Π({6})=Π({10})=0.5, Π({1})=…=Π({4})=0,
• Với A = {2,5,9} thì Π(A) = sup{0,0.1,0.8}
= 0.8

ĐỘ ĐO TÍNH MỜ
• Cho các tập mờ A, B trên không gian X, độ
đo tính mờ thường thỏa mãn:
(i) d(A)=0, nếu A là tập rõ
(ii) d(A) đạt cực đại, nếu µA(x)=0.5, ∀x∈X
(iii) d(B) ≤ d(A) nếu B “rõ” hơn A, nghĩa là
µB(x) ≤ µA(x) ≤ 0.5 hoặc µB(x) ≥ µA(x) ≥ 0.5
(iv) d(A) = d( A) với A là phần bù của A

ĐỊNH NGHĨA CỦA deLuca,Termini
• Cho tập mờ A trên không gian X, thì
d(A) = H(A) + H( A ) với
H(A) = - k ∑i µA(xi).ln(µA(xi)), k>0
• Ngắn gọn, gọi S(x) = - x.ln(x) – (1-x).ln(1-x)
thì d(A) = k ∑i S(µA(xi))

VÍ DỤ
• Cho
A = {(2,0.1), (3,0.5), (4,0.8), (5,1), (6,0.8),
(7,0.5), (8,0.1)} số nguyên gần 5
B = {(1,0.1), (2,0.3), (3,0.4), (4,0.7), (5,1),
(6,0.8), (7,0.5), (8,0.3), (9,0.1)}
• Với k=1, có d(A)=0.325+0.693+0.501+0+
0.501+0.693+0.325 = 3.308
d(B)=0.325+0.611+0.673+0.611+0+0.501
+0.693+0.611+0.325 = 4.35

ĐỊNH NGHĨA CỦA Yager
• Khoảng cách giữa A và Phần bù của A càng
lớn thì càng rõ, càng nhỏ thì càng mờ
• Cho Dp(A,A ) = [ ∑i |2µA(xi)-1|p ]1/p, p=1,2,3,…
║supp(A)║ là lực lượng của giá đỡ của A mũ
1/p, thì
fp(A) = 1 - Dp(A, A) / ║supp(A)║
• Ví dụ: Với A, B như ở ví dụ trước, có
f1(A)=1- 3.8/7 = 0.457, f1(B)=1- 4.6/9 = 0.489,
f2(A)=1- 1.73/2.65 = 0.347, f2(B)= 0.407

SỐ MỜ
• Số mờ M là một tập mờ lồi, chuẩn trên R,
thoả mãn: Tồn tại duy nhất một x0, với
µM(x0)=1 và µM(x) liên tục
• Bằng nguyên lý mở rộng, có thể định nghĩa
các phép toán đại số trên số mờ µM⊗N(z) =
supz=x×y min {µM(x), µN(y)}
• M dương, âm, µ-M(x)=µM(-x), µλM(x)=µM(λx),
µM-1(x)=µM(1/x), …

TẬP MỜ KIỂU LR
• Số mờ M có kiểu LR nếu tồn tại hàm L
(trái), R (phải), α>0 và β>0, với
µM(x) = L((m-x)/α) với x≤m
R((x-m)/β) với x≥m
• Ví dụ: L(x)=1/(1+x2), R(x)=1/(1+2|x|), α=2,
β=3, m=5

KHOẢNG MỜ
• Với khoảng [m1, m2] ta có khoảng mờ
µM(x) = L((m1-x)/α) với x≤m
R((x-m2)/β) với x≥m
• Có thể dùng nguyên lý mở rộng để định
nghĩa các phép toán trên khoảng mờ
• Các dạng tập mờ thường gặp:...
X LÝ THÔNG TIN M
TDK
XỬ LÝ THÔNG TIN MỜ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XỬ LÝ THÔNG TIN MỜ - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
XỬ LÝ THÔNG TIN MỜ 9 10 690