Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý tiếng nói

Được đăng lên bởi Quân Phạm
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 939 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ án tốt nghiệp
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LỜI CAM ĐOAN
Kính gửi: Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp Khoa Điện tử _ Viễn thông _
Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.
Em tên là:
Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Hiện đang học lớp 04ĐT1- Khoa: Điện tử - Viễn thông – Trường: Đại học
Bách Khoa Đà Nẵng.
Nhóm em xin cam đoan nội dung của đồ án này không phải là bản sao chép
của bất cứ đồ án hoặc công trình đã có từ trước.
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Thị Ngọc Diệp

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN 1
MỤC LỤC

2

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ CÁC THUẬT NGỮ TIẾNG ANH 8
MỞ ĐẦU

10

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIẾNG NÓI
12
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Trang 1

Đồ án tốt nghiệp
1.1 Giới thiệu chương 12
1.2 Nâng cao chất lượng tiếng nói là gì ?
1.3 Lý thuyết về tín hiệu và nhiễu

12

14

1.3.1

Tín hiệu, hệ thống và xử lý tín hiệu

1.3.1.1

Tín hiệu

1.3.1.2

Nguồn tín hiệu

1.3.1.3

Hệ thống và xử lý tín hiệu 15

1.3.1.4

Phân loại tín hiệu

14

14
14

15

1.4 Lý thuyết về nhiễu 16
1.4.1

Nguồn nhiễu16

1.4.2

Nhiễu và mức tín hiệu tiếng nói trong các môi trường khác

nhau

18

1.5 Tín hiệu rời rạc theo thời gian

19

1.5.1

Tín hiệu bước nhảy đơn vị

1.5.2

Tín hiệu xung đơn vị

1.5.3

Tín hiệu hàm mũ 20

1.5.4

Tín hiệu hàm sin rời rạc 20

20

20

1.6 Phép biến đổi Fourier của tín hiệu rời rạc DTFT 21
1.6.1

Sự hội tụ của phép biến đổi Fourier

1.6.2

Quan hệ giữa biến đổi Z và biến đổi Fourier 21

1.6.3

Phép biến đổi Fourier ngược

1.6.4

Các tính chất của phép biến đổi Fourier

22

1.6.5

Phân tích tần số (phổ) cho tín hiệu rời rạc

23

1.6.6

Phổ tín hiệu và phổ pha 24

SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Diệp

21

22

Trang 2

Đồ án tốt nghiệp
1.7 Các thuật toán sử dụng nâng cao chất lượng tiếng nói 25
1.7.1

Trừ phổ

1.7.2

Mô hình thống kê 25

1.8 Tín hiệu tiếng nói

25

25

1.9 Cơ chế tạo tiếng nói 27
1.9.1.1

Bộ máy phát âm của con người

27

1.9.2

Mô hình kỹ thuật của việc tạo tiếng nói

1.9.3

Phân loại âm

1.9.4

Thuộc tính âm học của tiếng nói 28

1.10

Kết luận chương

27

28

28

CHƯƠNG 2 : ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TIẾNG NÓI

29

2.1 Giới thiệu chương 29
2.2 Phương pháp đánh giá chủ quan 29
2.2.1

Các phương pháp đánh giá tuyệt đối

30

2.2.1.1

Phương pháp đánh giá tuyệt đối ACR

30

2.2.2

Các phương pháp đánh giá tương đối 30

2.2.2.1

Đánh giá bằng phương pháp so sánh các mẫu tín hiệu 30

2.2.2.2

Phương pháp đánh giá theo sự suy giảm chất lượng

31

2.3 Phương pháp đánh giá khách quan32
2.3.1

Đo tỷ số tín hiệu trên nhiễu trên từng khung 32

2....
Đồ án tốt nghiệp

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp Khoa Điện tử _ Viễn thông _
Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.
Em tên là: Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Hiện đang học lớp 04ĐT1- Khoa: Điện tử - Viễn thông Trường: Đại học
Bách Khoa Đà Nẵng.
Nhóm em xin cam đoan nội dung của đồ án này không phải là bản sao chép
của bất cứ đồ án hoặc công trình đã có từ trước.

Nguyễn Thị Ngọc Diệp
  
LỜI CAM ĐOAN 1
MỤC LỤC 2
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ CÁC THUẬT NGỮ TIẾNG ANH 8
MỞ ĐẦU 10
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIẾNG NÓI
12
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Diệp Trang 1
Xử lý tiếng nói - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý tiếng nói - Người đăng: Quân Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Xử lý tiếng nói 9 10 920