Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý tín hiệu số

Được đăng lên bởi linhnt101
Số trang: 764 trang   |   Lượt xem: 771 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Digital Signal and Image Processing using MATLAB®

This page intentionally left blank

Digital Signal and Image
Processing using MATLAB®

Gérard Blanchet
Maurice Charbit

Part of this book adapted from “Signaux et images sous Matlab : méthodes, applications et
exercices corrigés” published in France by Hermès Science Publications in 2001
First published in Great Britain and the United States in 2006 by ISTE Ltd
Translated by Antoine Hervier
Apart from any fair dealing for the purposes of research or private study, or criticism or
review, as permitted under the Copyright, Designs and Patents Act 1988, this publication may
only be reproduced, stored or transmitted, in any form or by any means, with the prior
permission in writing of the publishers, or in the case of reprographic reproduction in
accordance with the terms and licenses issued by the CLA. Enquiries concerning reproduction
outside these terms should be sent to the publishers at the undermentioned address:
ISTE Ltd
6 Fitzroy Square
London W1T 5DX
UK

ISTE USA
4308 Patrice Road
Newport Beach, CA 92663
USA


© HERMES Science Europe Ltd, 2001
© ISTE Ltd, 2006
The rights of Gérard Blanchet and Maurice Charbit to be identified as the authors of this work
have been asserted by them in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988.
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data
Blanchet, Gérard.
[Signaux et images sous Matlab. English]
Digital signal and image processing using Matlab / Gérard Blanchet, Maurice Charbit.
p. cm.
Translation of: Signaux et images sous Matlab.
Includes index.
ISBN-13: 978-1-905209-13-2
ISBN-10: 1-905209-13-4
1. Signal processing--Digital techniques--Data processing. 2. MATLAB. I.Charbit, Maurice.
II. Title.
TK5102.9.B545 2006
621.382'2--dc22
2006012690
British Library Cataloguing-in-Publication Data
A CIP record for this book is available from the British Library
ISBN 10: 1-905209-13-4
ISBN 13: 978-1-905209-13-2
Printed and bound in Great Britain by Antony Rowe Ltd, Chippenham, Wiltshire.

Å ÌÄ ­Ê × ØÖ Ñ Ö Ó Ì Å Ø ÏÓÖ ×¸ ÁÒ º Ò × Ù× Û Ø
Ñ ×× ÓÒº Ì Å Ø ÏÓÖ × Ó × ÒÓØ Û ÖÖ ÒØ Ø
ÙÖ Ý Ó Ø Ø ÜØ ÓÖ
× × Ò Ø × ÓÓ º Ì × ÓÓ ³× Ù× ÓÖ × Ù×× ÓÒ Ó Å ÌÄ ­Ê ×Ó ØÛ Ö
ÒÓØ ÓÒ×Ø ØÙØ Ò ÓÖ× Ñ ÒØ ÓÖ ×ÔÓÒ×ÓÖ× Ô Ý­Ê Ì Å Ø ÏÓÖ × Ó Ô ÖØ
Ô Ó Ð ÔÔÖÓ ÓÖ Ù× Ó Ø Å ÌÄ ×Ó ØÛ Ö º

Ô Ö¹
Ü Ö¹
Ó×
ÙÐ Ö

This page intentionally left blank

ÓÒØ ÒØ×
ÈÖ

½

ÆÓØ Ø ÓÒ× Ò

Ö Ú Ø ÓÒ×

½

ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ØÓ Å ÌÄ
½
ÎÖ Ð׺ººººººººººººººººº
½º½
Î ØÓÖ× Ò Ñ ØÖ × º º º º º º
½º¾
ÖÖ Ý× º º º º º ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý tín hiệu số - Người đăng: linhnt101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
764 Vietnamese
Xử lý tín hiệu số 9 10 312