Ktl-icon-tai-lieu

xử lý tín hiệu

Được đăng lên bởi phuongdienluc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xử lý tín hiệu thích nghi

Chương I

CHƯƠNG I
TÍN HIỆU
1.1. Khái niệm. Sự cần thiết của công tác xử lý tín hiệu
Tín hiệu là biểu diễn vật lý của tin tức. Dạng phổ biến nhất của tín hiệu
là quá trình phụ thuộc vào thời gian, nói cách khác, tín hiệu là hàm phụ thuộc
vào biến thời gian. Tuy nhiên không phải mọi tín hiệu đều là hàm của biến
thời gian, chẳng hạn như ảnh, cường độ sáng của ảnh là hàm của các biến
không gian. Trong kỹ thuật điện tử, tín hiệu là các dao động điện hoặc điện từ
mang tin tức, chúng là các hàm của biến thời gian.
Tin tức, chẳng hạn như âm thanh hoặc hình ảnh, được chuyển thành
dao động điện nhờ các bộ cảm biến (sensors), đó là các tín hiệu có tần số thấp
và không thể truyền đi xa được.
Để truyền tin qua khoảng cách lớn người ta thực hiện điều chế tín hiệu.
Phương pháp điều chế phổ biến nhất là cho tín hiệu tần số thấp (tin tức) thay
đổi một hoặc một số tham số của một dao động điều hòa cao tần. Ta nhận
được tín hiệu điều biên AM nếu biên độ của dao động cao tần thay đổi theo
qui luật của tin tức. Tương tự ta có tín hiệu điều tần FM hoặc điều pha PM
nếu tần số hoặc pha của dao động cao tần thay đổi theo qui luật của tin tức.
Dao động cao tần bị điều chế được truyền qua kênh thông tin tới máy thu, tại
đó diễn ra quá trình giải điều chế để nhận tin tức đã được truyền đi.
Khi thực hiện truyền tin qua khoảng cách, ta luôn mong muốn nhận
được tin tức giống như ban đầu (như trước khi phát đi), tuy nhiên điều này
không thể đạt được bởi một số nguyên nhân chính sau đây:
Thứ nhất, để thu được tin tức giống như ban đầu thì toàn bộ hệ thống
phát, truyền dẫn và thu phải là tuyến tính, điều này không thể đạt được do tính
chất phi tuyến của các phần tử cấu thành thiết bị.

1

Xử lý tín hiệu thích nghi

Chương I

Thứ hai, khi truyền tín hiệu đi xa, nhiễu luôn tác động lên tín hiệu được
truyền và làm thay đổi thuộc tính ban đầu của tín hiệu. Do ảnh hưởng của
nhiễu, tính hiệu đầu ra của kênh truyền không còn giống với tín hiệu đầu vào,
vì thế tin tức nhận được ở phía thu cũng không còn giống với phía phát.
Thứ ba, để tín hiệu đầu ra giống hệt tín hiệu đầu vào thì kênh truyền
phải là lý tưởng, không làm suy giảm tín hiệu và quan trọng hơn, truyền tín
hiệu với băng thông không hạn chế. Các kênh truyền thực tế có đặc tính khác
xa lý tưởng, một trong những khác biệt ấy là chúng có băng thông hạn chế và
đặc tính tần không bằng phẳng, điều này khiến cho tín hiệu bị suy giảm không
đồng đều theo tần số: Nhìn chung tần số càng cao thì sự suy giảm càng lớn.
Thứ...
Xử lý tín hiu thích nghi Chương I
1
CHƯƠNG I
N HIU
1.1. Khái nim. Scn thiết của công c xử lý tín hiu
Tín hiu biu din vt của tin tc. Dng ph biến nht ca tín hiu
quá trình ph thuc vào thi gian, i ch khác, tín hiu m ph thuc
vào biến thi gian. Tuy nhiên không phi mi tín hiu đều hàm ca biến
thi gian, chng hn như nh, cường đ sáng ca nh hàm ca các biến
không gian. Trong k thut đin t, tín hiu là các dao động đin hoc đin t
mang tin tc, chúng là các hàm ca biến thi gian.
Tin tc, chng hn như âm thanh hoc hình nh, được chuyn thành
dao đng đin nh các bcảm biến (sensors), đó các tín hiu có tn s thp
và không thtruyn đi xa được.
Để truyn tin qua khoảng ch ln người ta thc hin điu chế tín hiu.
Phương pháp điu chế ph biến nht là cho tín hiu tn s thp (tin tc) thay
đổi mt hoc mt s tham s ca mt dao động điu hòa cao tn. Ta nhn
được tín hiu điu biên AM nếu biên đ ca dao động cao tn thay đi theo
qui lut ca tin tc. Tương t ta tín hiu điu tn FM hoc điu pha PM
nếu tn s hoc pha ca dao động cao tn thay đổi theo qui lut ca tin tc.
Dao động cao tn b điu chế được truyn qua kênh thông tin ti y thu, ti
đó din ra quá trình gii điu chế để nhn tin tc đã được truyn đi.
Khi thc hin truyn tin qua khong cách, ta luôn mong mun nhn
được tin tc ging như ban đầu (như trưc khi phát đi), tuy nhiên điu y
không th đạt được bi mt s nguyên nhân chính sau đây:
Th nht, để thu được tin tc ging như ban đầu thì toàn b h thng
phát, truyn dn và thu phi là tuyến tính, điu này không th đạt được do tính
cht phi tuyến ca các phn t cu thành thiết b.
xử lý tín hiệu - Người đăng: phuongdienluc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
xử lý tín hiệu 9 10 54