Ktl-icon-tai-lieu

Zookepper

Được đăng lên bởi linhlh276
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 604 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn triển khai mô hình active-standby sử dụng Apache
Zookeeper
Các bước tiến hành
Mô hình triển khai demo:

-

Do không có nhiều server nên ta tạm thời đẩy cả 2 ứng dụng 1 và 1’ lên cùng với server của zookeeper.

(ứng dụng 1 và 1’ có source code giống hệt nhau, chỉ khác phần cấu hình tới zookeeper server)

Download zookeeper server tại địa chỉ :


Cấu hình zookeeper server :
Mở file conf/zoo.cfg:

#tickTime là Được sử dụng để điều chỉnh heart beat và timeout
tickTime=2000
#đường dẫn tới thư mục lưu snapshot của server
dataDir=/home/mm/zookeeper-3.4.5
#port mở để các client kết nối tới
clientPort=8181

Viết ứng dụng 1 :
ứng dụng tên là TCPServer : nó có tác dụng là sẽ mở một port 6789 và để ở chế độ lắng nghe , đợi cho đến khi client kết nối tới nó và nhận dữ liệu là
đoạn text mà client gửi cho nó.
-

Ứng dụng này sẽ implement từ lớp ZkClient,Watcher của zookeeper.

Cấu hình ứng dụng 1 và đẩy ứng dụng 1 lên server 192.168.168.166
-

Đẩy ứng dụng lên server chạy thông qua wrapper

-

Trong thư mục bin ta thêm thư mục etc và thêm vào đó file config.properties có nội dung :
#tên của ứng dung -> được sử dụng làm data tại znode trên server zoo
host=192.168.168.166_active
# địa chỉ của server zoo
zooHost=192.168.168.166:8181

Ứng dụng 1’
Chính là ứng dụng 1

Cấu hình ứng dụng 1’ và đẩy ứng dụng 1 lên server 192.168.168.166
Ta cũng làm tương tự nhưng đổi tên ứng dụng để giám sát
#tên của ứng dung -> được sử dụng làm data tại znode trên server zoo
host=192.168.168.166_standby
# địa chỉ của server zoo
zooHost=192.168.168.166:8181

Bắt đầu chạy mô hình và xem kết quả
-

Start server zoo : cd vào thư mục bin trong zookerper và chạy lênh:
$ ./zkServer.sh start

-

Start ứng dụng 1 và 1’ : cd vào bin và run nó lên

Triển khai cho những ứng dụng cũ
Ví dụ : Giả sử lớp Process ban đầu của chúng ta như sau :

public class TestZkProcess extends ProcessThreadMX {
/*
* tien trinh cua ung dung
*/
@Override
protected void process() {
String clientSentence;
String capitalizedSentence;
ServerSocket welcomeSocket = new ServerSocket(6789);
System.out.println("open port 6789 and wait client ...");
while (true) {
Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept();
BufferedReader inFromClient = new BufferedReader(new InputStreamReader(connectionSocket.getInputStream()));
DataOutputStream outToClient = new DataOutputStream(connectionSocket.getOutputStream());
clientSentence = inFromClient.readLine();
System.out.println("Received: " + clien...
Hướng dẫn triển khai mô hình active-standby sử dụng Apache
Zookeeper
Các bước tiến hành
Mô hình triển khai demo:
- Do không có nhiều server nên ta tạm thời đẩy cả 2 ứng dụng 1 và 1’ lên cùng với server của zookeeper.
(ứng dụng 1 và 1’ có source code giống hệt nhau, chỉ khác phần cấu hình tới zookeeper server)
Download zookeeper server tại địa chỉ :
http://zookeeper.apache.org/releases.html
Cấu hình zookeeper server :
Mở file conf/zoo.cfg:
Zookepper - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Zookepper - Người đăng: linhlh276
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Zookepper 9 10 771