Ktl-icon-tai-lieu

22 CÂU NÓI CÓ THỂ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN

Được đăng lên bởi bantotquanhtoi123451
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 336 lần   |   Lượt tải: 4 lần
22 CÂU NÓI CÓ THỂ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN
1.Tiền xu luôn gây ra tiếng động… nhưng tiền giấy lại luôn im lặng. Vì thế khi giá trị của bạn tăng lên, hãy giữ cho mình luôn 
khiêm tốn và nói ít đi!
2. Càng nói ít, càng nghe được nhiều.– Alexander Solshenitsen
3. Khi người khác hỏi những điều mà bạn không muốn trả lời, xin hãy cười và nói “tại sao bạn lại muốn biết điều đó?”
4. Không ai cần đến một nụ cười nhiều như người không thể cho đi nụ cười.
5. Thành công lớn nhất là đứng dậy sau mỗi lần bị vấp ngã!
6. Rất nhiều người không dám nói lên những gì họ muốn. Đó là lý do tại sao họ không có được chúng. ­ Madonna
7. Khi trưởng thành, tôi ngày càng ít quan tâm đến những gì mọi người nói. Tôi chỉ xem những gì họ làm được. – Andrew 
Carnegie
8. Kiên trì làm việc tốt sẽ mang lại nhiều thứ. Như mặt trời có thể làm tan băng, lòng tốt có thể làm bốc hơi sự hiểu lầm, 
hoài nghi và thù địch. ­ Albert Schweitzer
9. Cuộc sống giống như một cuốn sách. Một vài chương khá buồn, một số chương hạnh phúc và một số chương rất thú 
vị. Nhưng nếu bạn chưa bao giờ lật thử một trang bạn sẽ không bao giờ biết được những gì ở chương tiếp theo!
10. Bạn có thể kết bạn được nhiều hơn trong vòng hai tháng bằng cách quan tâm đến người khác hơn là hai năm cố gắng 
bắt người khác quan tâm đến bạn. ­ Dale Carnegie
11. Tình bạn là một tâm hồn trú ngụ trong hai cơ thể. – Aristotle
12. Tôi tiến bộ bằng cách ở cạnh với những người tốt đẹp hơn mình và lắng nghe họ. Và tôi giả sử rằng mọi người đều 
tốt đẹp hơn tôi ở một mặt nào đó. – Henry J. Kaiser
13. Tranh cãi với một kẻ ngốc sẽ chứng minh rằng có hai kẻ ngốc.
– Doris M. Smith
14. Những người làm việc cùng bạn phản ánh chính thái độ của bạn ­ Beatrice Vincent
15. Đừng quá khắt khe với chính mình. Thậm chí những sai lầm cũng có nghĩa là bạn đang cố gắng!
16. Không có hành động tử tế nào, dù nhỏ, lại bị xem là lãng phí.
– Aesop
17. Bất luận lúc nào khi bạn nghe điện thoại, khi nhấc điện thoại lên xin bạn hãy cười lên, vì đối phương sẽ cảm nhận 
được nụ cười của bạn!
18. Cuộc sống vốn không công bằng, hãy tập quen dần với điều đó!
­ Bill Gates

19. Lưỡi không xương nhưng đủ cứng để làm vỡ nát một trái tim… vì thế hãy cẩn thận với ngôn từ của bạn!
20. Đừng bao giờ cố giải thích con người bạn với bất cứ ai. Vì những người tin bạn không cần điều đó còn những người 
không thích bạn sẽ không tin lời bạn đâu!
21. Nhu cầu cơ bản nhất của con người là nhu cầu thấu hiểu và được thấu hiểu.­ Ralph Nichols
22. Hay ghi nhớ 3 điều: CỐ GẮNG, KIÊN ĐỊNH, TIN TƯỞNG
C...
22 CÂU NÓI CÓ TH THAY Đ I CU C Đ I B N
1.Ti n xu luôn gây ra ti ng đ ng… nh ng ti n gi y l i luôn im l ng. Vì th khi giá tr c a b n tăng lên, hãy gi cho mình luôn ế ư ế
khiêm t n và nói ít đi!
2. Càng nói ít, càng nghe đ c nhi u.– Alexander Solshenitsenượ
3. Khi ng i khác h i nh ng đi u mà b n không mu n tr l i, xin hãy c i và nói “t i sao b n l i mu n bi t đi u đó?”ườ ườ ế
4. Không ai c n đ n m t n c i nhi u nh ng i không th cho đi n c i. ế ườ ư ườ ườ
5. Thành công l n nh t là đ ng d y sau m i l n b v p ngã!
6. R t nhi u ng i không dám nói lên nh ng gì h mu n. Đó là lý do t i sao h không có đ c chúng. - Madonna ườ ượ
7. Khi tr ng thành, tôi ngày càng ít quan tâm đ n nh ng gì m i ng i nói. Tôi ch xem nh ng gì h làm đ c. – Andrew ưở ế ườ ượ
Carnegie
8. Kiên trì làm vi c t t s mang l i nhi u th . Nh m t tr i có th làm tan băng, lòng t t có th làm b c h i s hi u l m, ư ơ
hoài nghi và thù đ ch. - Albert Schweitzer
9. Cu c s ng gi ng nh m t cu n sách. M t vài ch ng khá bu n, m t s ch ng h nh phúc và m t s ch ng r t thú ư ươ ươ ươ
v . Nh ng n u b n ch a bao gi l t th m t trang b n s không bao gi bi t đ c nh ng gì ch ng ti p theo! ư ế ư ế ượ ươ ế
10. B n có th k t b n đ c nhi u h n trong vòng hai tháng b ng cách quan tâm đ n ng i khác h n là hai năm c g ng ế ượ ơ ế ườ ơ
b t ng i khác quan tâm đ n b n. - Dale Carnegie ườ ế
11. Tình b n là m t tâm h n trú ng trong hai c th . – Aristotle ơ
12. Tôi ti n b b ng cách c nh v i nh ng ng i t t đ p h n mình và l ng nghe h . Và tôi gi s r ng m i ng i đ u ế ườ ơ ườ
t t đ p h n tôi m t m t nào đó. – Henry J. Kaiser ơ
13. Tranh cãi v i m t k ng c s ch ng minh r ng có hai k ng c.
– Doris M. Smith
14. Nh ng ng i làm vi c cùng b n ph n ánh chính thái đ c a b n - Beatrice Vincent ườ
15. Đ ng quá kh t khe v i chính mình. Th m chí nh ng sai l m cũng có nghĩa là b n đang c g ng!
16. Không có hành đ ng t t nào, dù nh , l i b xem là lãng phí. ế
– Aesop
17. B t lu n lúc nào khi b n nghe đi n tho i, khi nh c đi n tho i lên xin b n hãy c i lên, vì đ i ph ng s c m nh n ườ ươ
đ c n c i c a b n!ượ ườ
18. Cu c s ng v n không công b ng, hãy t p quen d n v i đi u đó!
- Bill Gates
22 CÂU NÓI CÓ THỂ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN - Trang 2
22 CÂU NÓI CÓ THỂ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN - Người đăng: bantotquanhtoi123451
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
22 CÂU NÓI CÓ THỂ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN 9 10 208