Ktl-icon-tai-lieu

30 nguyên tắc vàng đối nhân xử thế của Đắc nhân tâm

Được đăng lên bởi nguyenvantuan0503210
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1435 lần   |   Lượt tải: 2 lần
30 nguyên tắc vàng đối nhân xử 
thế của Đắc nhân tâm
Facebook Việt xin chia sẻ một bài viết khá hay trên Facebook để mọi người cùng chiêm nghiệm
Đắc Nhân Tâm – Nghệ thuật đối nhân xử thế
***
Đắc nhân tâm – How to win friends and Influence People của Dale Carnegie là quyển sách nổi tiếng nhất,  
bán chạy nhất và có tầm ảnh hưởng nhất của mọi thời đại. Tác phẩm đã được chuyển ngữ sang hầu hết  
các thứ  tiếng trên thế  giới và có mặt  ở  hàng trăm quốc gia. Đây là quyển sách duy nhất về  thể loại self­
help liên tục đứng đầu danh mục sách bán chạy nhất (best­selling Books) do báo The New York Times bình  
chọn suốt 10 năm liền. Riêng bản tiếng Anh của sách đã bán được hơn 15 triệu bản trên thế  giới. Tác  
phẩm có sức lan toả vô cùng rộng lớn – dù bạn đi đến bất cứ  đâu, bất kỳ  quốc gia nào cũng đều có thể  
nhìn thấy. Tác phẩm được đánh giá là quyển sách đầu tiên và hay nhất, có ảnh hưởng làm thay đổi cuộc  
đời của hàng triệu người trên thế giới.
Không còn nữa khái niệm giới hạn Đắc Nhân Tâm là nghệ  thuật thu phục lòng người, là làm cho tất cả 
mọi người yêu mến mình. Đắc nhân tâm và cái Tài trong mỗi người chúng ta. Đắc Nhân Tâm trong ý nghĩa 
đó cần được thụ  đắc bằng sự  hiểu rõ bản thân, thành thật với chính mình, hiểu biết và quan tâm đến  
những người xung quanh để nhìn ra và khơi gợi những tiềm năng ẩn khuất nơi họ, giúp họ  phát triển lên 
một tầm cao mới. Đây chính là nghệ thuật cao nhất về con người và chính là ý nghĩa sâu sắc nhất đúc kết  
từ những nguyên tắc vàng của Dale Carnegie.

Những người bạn gặp trên đường đời sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Dù tốt hay xấu, họ cũng tặng  
bạn những kinh nghiệm sống hết sức tuyệt vời. Chính vì thế, đừng nên lên án, chỉ  trích hay than phiền ai 
cả. Thậm chí, nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng lòng tốt của bạn thì xin hãy cứ 
tha thứ cho họ. Bởi vì có thể, chính nhờ họ mà bạn học được cách khoan dung.

Chỉ  trích một người là việc không khó. Vượt lên trên sự  phán xét  ấy để  cư  xử  rộng lượng, vị  tha mới là  
điều đáng tự hào.
 

Biết khen ngợi và cảm  ơn những người xung quanh một cách chân thành chính là chiếc đũa thần tạo nên  
nên tình thân ái và nguồn động viên tinh thần to lớn. Đó là niềm vui rằng mỗi người đang được quan tâm,  
công nhận và yêu thương. Mỗi người được khen ngợi chân thành sẽ tự nhiên sửa đổi những tính xấu để trở 
nên hoàn thiện hơn.
“Động cơ thúc đẩy sâu sắc nhất trong bản chất con người là sự khao khát được thể hiện mình.” – Nhà triết  
học Mỹ – J...
30 nguyên t c vàng đ i nhân x
th c a Đ c nhân tâmế
Facebook Vi t xin chia s m t bài vi t khá hay trên Facebook đ m i ng i cùng chiêm nghi m ế ườ
Đ c Nhân Tâm – Ngh thu t đ i nhân x th ế
***
Đ c nhân tâm How to win friends and Influence People c a Dale Carnegie là quy n sách n i ti ng nh t, ế
bán ch y nh t và có t m nh h ng nh t c a m i th i đ i. Tác ph m đã đ c chuy n ng sang h u h t ưở ượ ế
các th ti ng trên th gi i và có m t hàng trăm qu c gia. Đây là quy n sách duy nh t v th lo i self- ế ế
help liên t c đ ng đ u danh m c sách bán ch y nh t (best-selling Books) do báo The New York Times bình
ch n su t 10 năm li n. Riêng b n ti ng Anh c a sách đã bán đ c h n 15 tri u b n trên th gi i. Tác ế ượ ơ ế
ph m có s c lan to vô cùng r ng l n dù b n đi đ n b t c đâu, b t k qu c gia nào cũng đ u có th ế
nhìn th y. Tác ph m đ c đánh giá là quy n sách đ u tiên và hay nh t, có nh h ng làm thay đ i cu c ượ ưở
đ i c a hàng tri u ng i trên th gi i. ư ế
Không còn n a khái ni m gi i h n Đ c Nhân Tâm là ngh thu t thu ph c lòng ng i, là làm cho t t c ườ
m i ng i yêu m n mình. Đ c nhân tâm và cái Tài trong m i ng i chúng ta. Đ c Nhân Tâm trong ý nghĩa ườ ế ườ
đó c n đ c th đ c b ng s hi u rõ b n thân, thành th t v i chính mình, hi u bi t và quan tâm đ n ượ ế ế
nh ng ng i xung quanh đ nhìn ra và kh i g i nh ng ti m năng n khu t n i h , giúp h phát tri n lên ườ ơ ơ
m t t m cao m i. Đây chính là ngh thu t cao nh t v con ng i và chính là ý nghĩa sâu s c nh t đúc k t ườ ế
t nh ng nguyên t c vàng c a Dale Carnegie.
Nh ng ng i b n g p trên đ ng đ i s nh h ng đ n cu c s ng c a b n. Dù t t hay x u, h cũng t ng ư ư ưở ế
b n nh ng kinh nghi m s ng h t s c tuy t v i. Chính vì th , đ ng nên lên án, ch trích hay than phi n ai ế ế
c . Th m chí, n u có ai đó làm t n th ng b n, ph n b i b n hay l i d ng lòng t t c a b n thì xin hãy c ế ươ
tha th cho h . B i vì có th , chính nh h mà b n h c đ c cách khoan dung. ượ
30 nguyên tắc vàng đối nhân xử thế của Đắc nhân tâm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
30 nguyên tắc vàng đối nhân xử thế của Đắc nhân tâm - Người đăng: nguyenvantuan0503210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
30 nguyên tắc vàng đối nhân xử thế của Đắc nhân tâm 9 10 198