Ktl-icon-tai-lieu

40 món bánh nổi tiếng Á - Âu

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 770 lần   |   Lượt tải: 0 lần
40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 1
http://www.ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
Baánh haånh nhên ...........................................................................3
Baánh mò chiïn töm........................................................................4
Baánh tröi nûúác...............................................................................5
Baánh àêåu xanh nûúáng ..................................................................6
Baánh da lúån...................................................................................7
Baánh quy laåc .................................................................................8
Baánh deão........................................................................................9
Baánh traái mêån hûúng cam..........................................................11
Baánh dêu têy...............................................................................13
Sandwich keåp thõt nguöåi.............................................................14
Baánh phö mai..............................................................................15
Baánh chocolate nhên nho ...........................................................16
Baánh töm Haâ Nöåi........................................................................18
Baánh daây keåp chaã........................................................................19
Baánh dûa melon..........................................................................20
Baánh ûúát thõt nûúáng ...................................................................22
Baánh cuöën nhên thõt...................................................................23
Baánh khuön chocolate ................................................................24
Baánh nûúáng mêån vaâ cam............................................................26
Baánh xöëp .....................................................................................27
Baánh chuöëi ..................................................................................28
Baánh göëi Thaái..............................................................................29
40 món bánh nổi tiếng Á - Âu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
40 món bánh nổi tiếng Á - Âu - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
40 món bánh nổi tiếng Á - Âu 9 10 687