Ktl-icon-tai-lieu

40 MÓN BÁNH NỔI TIẾNG ÂU - Á

Được đăng lên bởi tuyet._.den
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1850 lần   |   Lượt tải: 1 lần
40 MÓN BÁNH NỔI TIẾNG ÂU - Á

1

MỤC LỤC
Bánh hạnh nhân ...........................................................................3
Bánh mì chiên tôm........................................................................4
Bánh trôi nước...............................................................................5
Bánh đậu xanh nướng ..................................................................6
Bánh da lợn ...................................................................................7
Bánh quy lạc .................................................................................8
Bánh dẻo........................................................................................9
Bánh trái mận hương cam..........................................................11
Bánh dâu tây...............................................................................13
Sandwich kẹp thịt nguội .............................................................14
Bánh phô mai ..............................................................................15
Bánh chocolate nhân nho ...........................................................16
Bánh tôm Hà Nội ........................................................................18
Bánh dày kẹp chả........................................................................19
Bánh dưa melon ..........................................................................20
Bánh ướt thịt nướng ...................................................................22
Bánh cuốn nhân thịt...................................................................23
Bánh khuôn chocolate ................................................................24
Bánh nướng mận và cam ............................................................26
Bánh xốp .....................................................................................27
Bánh chuối ..................................................................................28
Bánh gối Thái ..............................................................................29


40 MÓN BÁNH NỔI TIẾNG ÂU - Á

2

Bánh cà rốt hoa quả ....................................................................30
Bánh mì tiều ...............................................................................31
Bánh gatô dừa .............................................................................32
Bánh cá chiên.................
40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 1
http://www.ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
Baánh haånh nhên ...........................................................................3
Baánh mò chiïn töm........................................................................4
Baánh tröi nûúác...............................................................................5
Baánh àêåu xanh nûúáng ..................................................................6
Baánh da lúån...................................................................................7
Baánh quy laåc .................................................................................8
Baánh deão........................................................................................9
Baánh traái mêån hûúng cam..........................................................11
Baánh dêu têy...............................................................................13
Sandwich keåp thõt nguöåi.............................................................14
Baánh phö mai..............................................................................15
Baánh chocolate nhên nho ...........................................................16
Baánh töm Haâ Nöåi........................................................................18
Baánh daây keåp chaã........................................................................19
Baánh dûa melon..........................................................................20
Baánh ûúát thõt nûúáng ...................................................................22
Baánh cuöën nhên thõt...................................................................23
Baánh khuön chocolate ................................................................24
Baánh nûúáng mêån vaâ cam............................................................26
Baánh xöëp .....................................................................................27
Baánh chuöëi ..................................................................................28
Baánh göëi Thaái..............................................................................29
40 MÓN BÁNH NỔI TIẾNG ÂU - Á - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
40 MÓN BÁNH NỔI TIẾNG ÂU - Á - Người đăng: tuyet._.den
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
40 MÓN BÁNH NỔI TIẾNG ÂU - Á 9 10 85