Ktl-icon-tai-lieu

7 bộ đề thi học sinh giỏi tỉnh toán lớp 8

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 691 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1
kiÓm tra chÊt l-îng häc sinh giái n¨m häc 2008 2009
m«n to¸np 8
Thêi gian 150 phót Kh«ng ti gian giao ®Ò
Bµi 1 (3 ®iÓm)TÝnh gi¸ trÞ bu thøc
4 4 4
4 4 4 4
1 1 1 1
1+ 3 5 .......... 29
4 4 4 4
A=
1 1 1 1
2 + 4 6 .......... 30
4 4 4 4
Bµi 2 (4 ®iÓm)
a/Víi mäi sè a, b, c kh«ng ®ång thêi b»ng nhau, h·y chøng minh
a
2
+ b
2
+ c
2
ab ac bc
0
b/ Cho a + b + c = 2009. chøng minh r»ng
3 3 3
2 2 2
a + b + c - 3abc
= 2009
a + b + c - ab - ac - bc
Bµi 3 (4 ®m). Cho a
0, b
0 ; a b tho m·n 2a + 3b
6 vµ 2a + b
4. T×m g trÞn nhÊt
gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc A = a
2
2a b
Bµi 4 (3 ®m). Gi¶ii to¸n b»ng c¸chp ph-¬ng tr×nh
t « t« ®i tõ A ®Õn B .ng métc « t hai ®i B ®Õn A Ý vËn tèc b»ng
2
3
vËn
ca « t« thø nhÊt . Sau 5 g chóng gÆp nhau. Hái mçi « t« ®i c¶ qu·ng ®-êng AB th× mÊt bao
u?
Bµi 5 (6 ®m). Cho tam gi¸c ABC ba gãc nhän, c¸c ®iÓm M, N thø trung ®iÓm cña BC vµ
AC. c ®-êng trung tc cña BC vµ AC c¾t nhau i O . Qua A kÎ ®-êng th¼ng song song i
OM, qua B kÎ ®-êng th¼ng song song víi ON, chóng c¾t nhaui H
a) i MN,
AHB ®ång d¹ngi tam gc nµo ?
b) Gäi G lµ trängm
ABC , cng minh
AHG ®ångng víi
MOG ?
c) Chøng minh ba ®m M , O , G th¼ng hµng ?
7 bộ đề thi học sinh giỏi tỉnh toán lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
7 bộ đề thi học sinh giỏi tỉnh toán lớp 8 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
7 bộ đề thi học sinh giỏi tỉnh toán lớp 8 9 10 326