Ktl-icon-tai-lieu

Ăn mày dĩ vãng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 146 trang   |   Lượt xem: 4546 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ThanhVinh
Page 1
9/14/2002
________________________________________________________________________

Ăn mày dĩ vãng
-Chu Lai–
I
Tên người đàn bà ấy là Sương, Ba Sương, đã chết rồi, chết rõ mười mươi ngay trước mắt
tôi, chính tay tôi đã đào mồ chôn cất để rồi từ đó, đằng đẵng suốt mười mấy năm sau, cứ
mỗi lần bất chợt nhớ đến, hình ảnh Sương lại xoáy buốt vào tôi những nuối tiếc khắc
khoải và cả những day dứt ngọt ngào.
Vậy mà Sương lại không chết, không hề chết!
Trời ơi!… Nếu tôi không có chuyến đi vào Nam như cánh chim trốn rét muộn màng ấy,
nếu như tôi không vô tình gặp lại, nếu như con người ấy đừng sống lại thì có lẽ cuộc đời
tôi…
Đó là vào một đêm hè oi ả, dự báo những trận mưa triền miên buồn dứt sắp đổ xuống
vùng rừng mới được phục sinh bên dòng sông Hậu.
Tôi vừa mới chân ướt chân ráo ở ngoài kia vào để thực hiện một hành vi ngang trái và tội
tình: đi tìm việc làm, đi tìm nơi trú ngụ chót cùng của cuộc đời. Vâng! Đã ngót ngét bước
sang cái tuổi năm mươi rồi mà còn lận đận bỏ xứ xa quê để tìm công ăn việc làm thì thật
là tội tình! Nhưng hỡi ôi, biết làm sao được! Cuộc đời vốn dĩ nó vẫn cứ hững hờ trôi chảy
như thế cũng như tự trong cái thâm tâm đã quá chán chường mệt mỏi của tôi, tôi đâu có
tính ngồi viết lại những dòng này, một việc làm mà chỉ cần nhắc tới thôi là cũng đủ thấy
rùng mình, quá đỗi dớ dẩn rồi. Viết Lại! Động từ ấy mới sáo rỗng làm sao! Viết Lại có
nghĩa là Sống Lại, sống lại cái cuộc sống nửa sống nửa chết ấy thì coi như chết hai lần!
Viết Lại! Chao ôi, cái hành vi ấy mới bốc mùi ngầy ngụa làm sao! Vậy mà tôi vẫn phải
kể lại, phải viết lại như một thứ ma đưa lối, quỷ đưa đường, có cố tình lãng quên đi cũng
chẳng được.
Tôi bốn chín tuổi và đang thất nghiệp, đúng hơn là vừa mới thất nghiệp. Tôi, một kẻ dư
thừa vừa bị bắn ra khỏi lề đường. Cao một thước bảy mươi nhưng chỉ nặng có bốn mươi
nhăm cân, hốc hác, bắt đầu có dấu hiệu thần kinh, tóc bạc nham nhở, ngực lép, bụng lép,
mắt cá chày, da xám ngoét, môi thâm, răng rụng gần một phần ba, ít cười, ít nói, sợ ánh
sáng, sợ tiếng động, sợ đô thị, sợ nơi đông người, dấu vết mặc cảm tự ti in hằn vào từng
bước chân đi, từ trong cái nhếch mép rụt rè, nửa cười nửa khổ… Tóm lại, tôi là một con
nộm rơm khốn khổ giữa cánh đồng đời đầy giông bão. Ấy vậy mà cái đống da thịt xương
xẩu lằng nhằng là tôi đó lại đã có một thời ngang dọc, tráng kiện chẳng kém chi ai. Cái
thời gắn liền với những cánh rừng bom đạn bên dòng sông Sài Gòn, cái thời mà giá như
trái mìn Clâymơ màu xanh là cây cong vênh ấy đừng có ...
ThanhVinh Page 1 9/14/2002
________________________________________________________________________
dactanhan@yahoo.com UNSW
Ăn mày dĩ vãng
-Chu Lai–
I
Tên người đàn bà y là Sương, Ba Sương, đã chết ri, chết rõ mười mươi ngay trước mt
tôi, chính tay tôi đã đào m chôn ct để ri t đó, đằng đẵng sut mười my năm sau, c
mi ln bt cht nh đến, hình nh Sương li xoáy but vào tôi nhng nui tiếc khc
khoi và c nhng day dt ngt ngào.
Vy mà Sương li không chết, không h chết!
Tri ơi!… Nếu tôi không có chuyến đi vào Nam như cánh chim trn rét mun màng y,
nếu như tôi không vô tình gp li, nếu như con người y đừng sng li thì có l cuc đời
tôi…
Đó là vào mt đêm hè oi , d báo nhng trn mưa trin miên bun dt sp đổ xung
vùng rng mi được phc sinh bên dòng sông Hu.
Tôi va mi chân ướt chân ráo ngoài kia vào để thc hin mt hành vi ngang trái và ti
tình: đi tìm vic làm, đi tìm nơi trú ng chót cùng ca cuc đời. Vâng! Đã ngót ngét bước
sang cái tui năm mươi ri mà còn ln đận b x xa quê để tìm công ăn vic làm thì tht
là ti tình! Nhưng hi ôi, biết làm sao được! Cuc đời vn dĩ nó vn c hng h trôi chy
như thế cũng như t trong cái thâm tâm đã quá chán chường mt mi ca tôi, tôi đâu có
tính ngi viết li nhng dòng này, mt vic làm mà ch cn nhc ti thôi là cũng đủ thy
rùng mình, quá đỗi d dn ri. Viết Li! Động t y mi sáo rng làm sao! Viết Li có
nghĩa là Sng Li, sng li cái cuc sng na sng na chết y thì coi như chết hai ln!
Viết Li! Chao ôi, cái hành vi y mi bc mùi ngy nga làm sao! Vy mà tôi vn phi
k li, phi viết li như mt th ma đưa li, qu đưa đường, có c tình lãng quên đi cũng
chng được.
Tôi bn chín tui và đang tht nghip, đúng hơn là va mi tht nghip. Tôi, mt k dư
tha va b bn ra khi l đường. Cao mt thước by mươi nhưng ch nng có bn mươi
nhăm cân, hc hác, bt đầu có du hiu thn kinh, tóc bc nham nh, ngc lép, bng lép,
mt cá chày, da xám ngoét, môi thâm, răng rng gn mt phn ba, ít cười, ít nói, s ánh
sáng, s tiếng động, s đô th, s nơi đông người, du vết mc cm t ti in hn vào tng
bước chân đi, t trong cái nhếch mép rt rè, na cười na kh… Tóm li, tôi là mt con
nm rơm khn kh gia cánh đồng đời đầy giông bão. y vy mà cái đống da tht xương
xu lng nhng là tôi đó li đã có mt thi ngang dc, tráng kin chng kém chi ai. Cái
thi gn lin vi nhng cánh rng bom đạn bên dòng sông Sài Gòn, cái thi mà giá như
trái mìn Clâymơ màu xanh là cây cong vênh y đừng có nhm gia đỉnh đầu tôi lnh lo
giáng xung thì có l cho đến hôm nay, th xác tôi, tâm hn tôi chưa ti ni ti t dường
này. Tôi đã thành mt lão già, lão già m o và su mun. Mà, ô hay! Tôi đang lm nhm
cái gì đây ch? Tôi đang mun k v người đàn bà chết mười mươi mà đột nhiên sng li
kia mà. Chà!… Thì ra mt khi đã già, đã đánh tut hết lượng sinh khí ra phía sau đuôi,
người ta đâm d chng ưa than thân trách phn.
Vâng, thưa bn đọc! Thì tôi vn đang nói v người đàn bà đó đấy ch. y là vào mt
đêm hè oi … Chao! Li lm cm ri. Ti v gì mà thiên h động nhc ti k nim li
Ăn mày dĩ vãng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ăn mày dĩ vãng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
146 Vietnamese
Ăn mày dĩ vãng 9 10 734