Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm luc - Chương 10

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 728 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: ÑHT Trình baøy: ÑHT
306
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 10
M
M
ö
ö
a
a
G
G
i
i
o
o
ù
ù
V
V
o
o
â
â
T
T
ì
ì
n
n
h
h
N
Neáu moät laèn seùt giaùng xuoáng ñaàu coù leõ Kim Haø Vöông
khoâng kinh khuûng hôn nghe Phöông Böûu Nhi baûo theá.
Laõo kinh khuûng ñeán thöø ngöôøi ra, laâu laém laõo môùi hoaøn
hoàn, trôû veà thöïc teá, laõo theùt leân:
- Tieåu suùc sinh! Laõo phu seõ loät da ngöôi!
Laõo vöôn hai caùnh tay ra möôøi ngoùn xoøe nhoïn hoaét, nhö möôøi muõi
duøi saép söûa choäp vaøo yeát haàu cuûa haén...
Thaân phaùp cuûa laõo nhanh quaù, hôn nöõa Phöông Böûu Nhi chaúng bieát
maûy may voõ coâng laøm gì traùnh neù kòp...
Laõo chuïp haén, giô boång haén leân khoûi maët saøn thuyeàn, haén nghe hôi
thôû ngheïn laïi, maët ñoû böøng ngheït. Tuy nhieân, Phöông Böûu Nhi coá
ñieåm moät nuï cöôøi, bôûi haén bieát chaéc theá naøo cuõng phaûi cheát vôùi laõo.
Haén ñaõ töï nguyeän cheát, ñeå cöùu naïn boïn thieáu nöõ, ñeå cöùu vaõn tình hình
caùc haïng ngöôøi naøo coøn soùt laïi treân thuyeàn ñöôïc bình an voâ söï.
Beân ngoaøi, haén ñieåm nuï cöôøi, beân trong haén nghe ñau voâ cuøng,
caùi choäp cuûa Kim Haø Vöông khaù maïnh, vöøa ñau vöøa ngheït thôû, muõi haén
cöù khòt khòt maõi.
Linh Nhi cao gioïng:
- Böûu Nhi ñöøng sôï, coù boïn ta ñeán ñaây! Boïn ta seõ cuøng cheát vôùi
ngöôi.
Ân thù kiếm luc - Chương 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm luc - Chương 10 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Ân thù kiếm luc - Chương 10 9 10 85