Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 12

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 741 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå LongDòch giaû: Thöông Lan

AÂn Thuø Kieám Luïc
Chöông 12

Bang Hoäi Tranh Phong

Phöông Böûu Nhi baây giôø môùi nhìn kyõ Ngöu Thieát

Lan, thaáy naøng vaän aùo ngö gia, maøu xanh, baèng moät
loaïi haøng moûng, kieåu aùo vaø loái may caét raát taân kyø,
chieác aùo khoâng bieåu hieän maûy may caùi ngheøo cuûa
haïng ngöôøi lao löïc.
Maø lao löïc laøm sao ñöôïc khi naøng coù laøn da ñoù, ñoâi
chaân cuõng nhö ñoâi tay, vöøa nhoû, vöøa troøn, vöøa thanh lòch, naøng coù
nhöõng ñaëc ñieåm cuûa haøng khueâ caùc traâm anh?
Nhaát laø ñoâi voøng xanh chöa roõ baèng ngoïc hay baèng ñaù, qua caùi veû oùng
aùnh cuûa noù. Haén ñoaùn laø baèng ngoïc neáu ñuùng laø baèng ngoïc thì noù coù caùi
giaù lieân thaønh.
Neáu Ngöu Thieát Oa khoâng nhìn naøng laø muoäi töû, neáu Phöông Böûu
Nhi khoâng bieát phaàn naøo gia caûnh cuûa Ngöu Thieát Oa, thì naèm moäng
haén cuõng chaúng töôûng laø naøng xuaát thaân töø gia ñình baïch ñình vaø naøng
ñaõ troán gia ñình, daán böôùc vaøo phieâu baït...
Ngöu Thieát Oa ñaäp tay nheø nheï leân vai Ngöu Thieát Lan gioïng ñaày
caêm phaãn:
- Ta vaéng maët taïi gia ñình, thì tai bieán xaûy ra nhö theá ñoù! Meï kieáp!
Neáu coù maët ta thì laøm gì tam muoäi phaûi chòu khoå nhö theá naøy! Ñaùng
giaän thaät!
Ngöu Thieát Lan kheõ gaät ñaàu.
Ñaû töï: Thanh Thanh

374

Trình baøy: ÑHT

Nguyeân taùc: Coå LongDòch giaû: Thöông Lan

Phöông Böûu Nhi vuït hoûi:
- Chaéc laø trong thôøi gian ñoù, ngöôøi khoå sôû laém?
Ngöu Thieát Lan giaät mình, nhöng lieàn theo ñoù, naøng laáy laïi bình
tónh, nheï ñieåm moät nuï cöôøi ñaùp:
- Khoå thì coù khoå, song caùi khoå naøo dai daúng ñoái vôùi haïng tuoåi treû
ñaâu? Roài cuõng choùng queân, choùng heát khoå!
Phöông Böûu Nhi laïi hoûi:
- Ngöôi rôøi gia ñình ñöôïc bao laâu roài?
Ngöu Thieát Lan buoâng goïn:
- Ba naêm! Ñuùng ba naêm!
Phöông Böûu Nhi traàm gioïng:
- Trong ba naêm qua, ngöôi laøm gì?
Ngöu Thieát Lan mæm cöôøi:
- Beành boàng treân maët nöôùc, quaêng löôùi, buoâng caâu, baét con caù con
toâm, ñoåi laáy cheùn côm, manh aùo.
Phöông Böûu Nhi chôùp maét:
- Con thuyeàn kia, laøm sao ngöôi coù noù maø haønh ngheà haï baïc?
Ngöu Thieát Lan ñieàm nhieân:
- Thueâ, moãi thaùng ba phaân baïc.
Phöông Böûu Nhi höø nheï:
- Sinh hoaït khoå nhoïc nhö vaäy, ñoàng tieàn ñoàng baïc khoù kieám nhö
vaäy, ngöôi nghó sao maø aên maëc quaù sang?
Ngöu Thieát Lan baät cöôøi ha haû:
- Ngöôi ngaây thô quaù! Ngöôi coù caùi thaønh kieán laø nöõ nhaân chaúng coù
quyeàn haân hoan maëc ñ...
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Thanh Thanh Trình baøy: ÑHT
374
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 12
B
B
a
a
n
n
g
g
H
H
o
o
ä
ä
i
i
T
T
r
r
a
a
n
n
h
h
P
P
h
h
o
o
n
n
g
g
P
Phöông Böûu Nhi baây giôø môùi nhìn kyõ Ngöu Thieát
Lan, thaáy naøng vaän aùo ngö gia, maøu xanh, baèng moät
loaïi haøng moûng, kieåu aùo vaø loái may caét raát taân kyø,
chieác aùo khoâng bieåu hieän maûy may caùi ngheøo cuûa
haïng ngöôøi lao löïc.
Maø lao löïc laøm sao ñöôïc khi naøng coù laøn da ñoù, ñoâi
chaân cuõng nhö ñoâi tay, vöøa nhoû, vöøa troøn, vöøa thanh lòch, naøng coù
nhöõng ñaëc ñieåm cuûa haøng khueâ caùc traâm anh?
Nhaát laø ñoâi voøng xanh chöa roõ baèng ngoïc hay baèng ñaù, qua caùi veû oùng
aùnh cuûa noù. Haén ñoaùn laø baèng ngoïc neáu ñuùng laø baèng ngoïc thì noù coù caùi
giaù lieân thaønh.
Neáu Ngöu Thieát Oa khoâng nhìn naøng laø muoäi töû, neáu Phöông Böûu
Nhi khoâng bieát phaàn naøo gia caûnh cuûa Ngöu Thieát Oa, thì naèm moäng
haén cuõng chaúng töôûng laø naøng xuaát thaân töø gia ñình baïch ñình vaø naøng
ñaõ troán gia ñình, daán böôùc vaøo phieâu baït...
Ngöu Thieát Oa ñaäp tay nheø nheï leân vai Ngöu Thieát Lan gioïng ñaày
caêm phaãn:
- Ta vaéng maët taïi gia ñình, thì tai bieán xaûy ra nhö theá ñoù! Meï kieáp!
Neáu coù maët ta thì laøm tam muoäi phaûi chòu khoå nhö theá naøy! Ñaùng
giaän thaät!
Ngöu Thieát Lan kheõ gaät ñaàu.
Ân thù kiếm lục - Chương 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 12 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 12 9 10 90