Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 13

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 630 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Thanh Thanh Trình baøy: ÑHT
406
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 13
G
G
i
i
a
a
ø
ø
u
u
L
L
o
o
ø
ø
n
n
g
g
N
N
g
g
h
h
ó
ó
a
a
H
H
i
i
e
e
ä
ä
p
p
K
Khoâng roõ taïi sao, Phöông Böûu Nhi laïi coù thieân veà
Khöông Phong, chính haén cuõng chaúng hieåu ñöôïc
nguyeân nhaân söï chuyeån höôùng taâm tình ñoù, bôûi baát
quaù, haén laø keû baøng quan, ngaãu nhieân muïc kích moät
cuoäc tranh huøng. Thì beân naøo thaéng, beân naøo baïi, beân
naøo soáng, beân naøo cheát ñoái vôùi haén coù can gì?
Baûo raèng caùi thieän yù cuûa haén phaùt sanh do nôi Khöông Phong laø moät nöõ
nhaân thì khoâng ñuùng haún, trong löùa tuoåi cuûa haén, tình caûm chöa
hoaøn toaøn tröôûng thaønh veà moïi khía caïnh.
Bôûøi haén thieân veà Khöông Phong, haén caûm thaáy Tieâu Phoái Thu ñaùng
gheùt laøm sao!
Moät nieäm chôït phaùt sanh trong taâm tö, haén kheõ naém cheùo aùo cuûa
Ngöu Thieát Oa giaät nheï, thì thaàm beân tai gaõ:
- Nhò ñeä cuûa ngöôi coù nghe lôøi ngöôi chaêng?
Ngöu Thieát Oa cau maët ñaùp qua ñaéc yù:
- Trôøi! Nhò ñeä cuûa tieåu ñeä khoâng phuïc ai, duy nhaát chæ phuïc moãi
moät tieåu ñeä thoâi!
Phöông Böûu Nhi gaät ñaàu:
- Hay laém! Vaäy ngöôi goïi y ñeán ñaây!
Ngöu Thieát Oa chaúng caàn suy nghó, nhoùng coå goïi to:
- Thieát Huøng! Thieát Huøng! Ñaïi ca ôû ñaây, mau mau sang ñaây vôùi ñaïi
Ân thù kiếm lục - Chương 13 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 13 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 13 9 10 403