Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 15

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 645 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Nhaâm Thieân Trình baøy: ÑHT
473
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 15
T
T
ö
ö
ø
ø
c
c
h
h
o
o
ã
ã
t
t
ö
ö
ï
ï
n
n
h
h
i
i
e
e
â
â
n
n
P
Phöông Böûu Nhi nhôù laïi tröôùc ñaây, trong loøng sôn
coác, haén ñaõ gaëp ba laõo khaát caùi, tham lam chaâu
baùu, neân Moäc Lang Quaân ñaùnh ñuoåi, chaïy thaát
ñieân baùt ñaûo, haén ñaâm ra coù thaønh kieán khoâng ñeïp
ñoái vôùi boïn Caùi Bang, haén cho raèng hoï laø nhöõng keû
tham lam, heøn khieáp, sôï cheát nhöng sau ñoù, haén bieát ñöôïc ñeán chuyeän
teân ñaùnh xe ñaõ giuùp cho Hoà Baát Saàu ñöôïc vieäc, haén ñaõ thay ñoåi thaønh
kieán, nhaän xeùt raèng phaøm trong bang hoäi, moân phaùi naøo cuõng theá, cuõng
coù keû toát ngöôøi xaáu, khoâng theå ñoàng ñeàu nhaát loaït ñöôïc.
Hôn traêm ngöôøi khaát caùi treân thuyeàn kia, coù veû hoái haû roõ reät, hoï
hoái haû neân hoï ngöôïc gioøng cheøo gaáp chaúng caàn ñôïi con nöôùc thuaän maø
ñi, bôûi hoái haû neân ngöôøi naøo cuõng khaån tröông ra maët.
Haén thaàm nghó:
- Hay laø trong Caùi Bang coù bieán coá quan troïng laém?
Haén töï laåm nhaåm nghóa ñoù, cöù töôûng laø chæ coù moãi moät mình haén
muïc kích caûnh traïng cuûa boïn Caùi Bang, nhöng töø sau löng haén nghe coù
tieáng noùi vang leân, vöøa ñuû cho moät mình haén nghe:
- Ñuùng vaäy! Trong Caùi Bang, moät bieán coá vöøa phaùt sanh, ngöôi coù
muoán bieát bieán coá ñoù chaêng?
Khoâng caàn nhìn laïi, Phöông Böûu Nhi nghe aâm thinh cuõng ñoaùn ra
ngöôøi.
Chính Caåm Y Haàu Chaâu Phöông thoát leân caâu ñoù.
Ân thù kiếm lục - Chương 15 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 15 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 15 9 10 829