Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 16

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 594 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: ĐHT Trình baøy: ÑHT
510
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 16
G
G
i
i
o
o
ù
ù
v
v
u
u
ï
ï
t
t
M
M
a
a
â
â
y
y
v
v
a
a
à
à
n
n
C
Chaâu Phöông ngaång maët nhìn leân khoâng, nhìn
vaàng maây baïc troâi löûng moät luùc laâu, traàm gioïng
thoát:
- Beân trong haún phaûi coù nguyeân nhaân... nguyeân nhaân
ñoù, laø phaàn bí maät cuûa baø ta...
Phöông böûu Nhi gaät ñaàu, khoâng noùi gì nöõa.
Chaâu Phöông thaáy haén nín thinh, laáy laøm kyø, hoûi:
- Taïi sao ngöôi khoâng hoûi tieáp? Theá ngöôi chaúng muoán hieåu theâm
aø?
Phöông böûu Nhi laéc ñaàu:
- Chaúng phaûi vaäy ñaâu, caùi thuoäc veà phaïm vi maät cuûa keû khaùc,
toâi chaúng bao giôø tìm hieåu, bôûi tìm hieåu ñieàu bí maät cuûa moät ngöôøi laø voâ
lieâm sæ.
Chaâu Phöông cöôøi nheï:
- Tieåu töû ñaùng khen laém!
Laõo nhìn sang Ngöu thieát Oa.
Gaõ ñang môû to ñoâi maét ñeán xuaát thaàn.
Chaâu Phöông laáy laøm laï, ñöa maét veà höôùng Ngöu thieát Oa ñang
Ân thù kiếm lục - Chương 16 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 16 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 16 9 10 395