Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 18

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: ĐHT Trình baøy: ÑHT
576
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 18
c
c
a
a
o
o
c
c
a
a
û
û
b
b
i
i
e
e
ä
ä
t
t
h
h
o
o
à
à
n
n
g
g
t
t
r
r
a
a
à
à
n
n
Q
Qua phuùt giaây kinh hoaøng, Vöông baùn Hieäp heùt to
moät tieáng, vung hai caùnh tay leân, nhöng baét gaëp aùnh
maét saùng nhö ñieän cuûa Chaâu Phöông, laõo söûng soát
theâm moät laàn nöõa, hai caùnh tay döøng laïi nôi khoaûng
khoâng, chaúng ñaùnh tôùi maø cuõng chaúng haï xuoáng.
Chaâu Phöông laïnh luøng thoát:
- Neå maët sö phoù ngöôi, ta tha cheát cho ñoù! Cuùt ngay!
Göông maët Vöông baùn Hieäp nhôït nhaït nhö maøu ñaát, laõo luøi laïi moät
böôùc, roài moät böôùc nöõa, baát thình lình xoay nhanh mình, nghieâng ñaø
voït qua khung cöûa soå laàu.
Thanh danh ñaïi hieäp taïo töïu hôn nöûa ñôøi ngöôøi keå töø cuoäc hoäi hoïp
ôû Hoaøng haïc laâu hoâm nay, caàm nhö buoâng troâi theo gioøng nöôùc, tan bieán
nhö aùng yeân haø moät buoåi chieàu naëng neà.
Vöông ñaïi Nöông nhìn theo boùng laõo tieâu tan daàn beân ngoaøi, baät
cöôøi cuoàng daïi:
- Ñöôïc! Ñöôïc laém! Ngöôi boû ta maø chaïy ñi nhö theá naøy! Ñöôïc! Ñöôïc
laém!
Nhanh tay, baø chuïp laáy thanh chuûy thuû trong tay moät thieáu nöõ
ñöùng gaàn, baø chong muõi chuûy thuû ngay nôi taâm khaåu caén raêng ñaâm
maïnh vaøo.
Ân thù kiếm lục - Chương 18 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 18 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 18 9 10 866