Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - chương 2

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 913 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå LongDòch giaû: Thöông Lan

AÂn Thuø Kieám Luïc
Chöông 2

Chuû Nhaân Thaàn Moäc Lònh

Hoà Baát Saàu baát quaù chæ nghó raèng Phöông Böûu Nhi

töøng ñöôïc oâng ngoaïi nuoâng chieàu quaù ñoä roài sanh
taùnh öông ngaïnh, böôùng bænh maø thoâi, chöù naèm
moäng y cuõng chaúng töôûng haén can ñaûm ñeán theá. Treâu
vaøo tay baø, ba teân ñaïi cöôøng ñaïo boû maïng khoâng kòp
thôû, huoáng hoà moät ñoàng töû nhö haén?
Maéng nhö taùt nöôùc vaøo maët laõo phu nhaân nhaø hoï Vaïn laø töï tuyeân baûn
aùn töø hình cho haén roài, ñoù laø thoâng leä cuûa baø ta, chaúng bao giôø baø ñeå
cho ai ngoaøi leä caû.
Hoà Baát Saàu kinh haõi ra maët, caáp toác böôùc ñeán tröôùc Phöông Böûu Nhi.
Nhöng chaúng roõ nghó sao, y laïi trôû veà choã cuõ, ngoài xuoáng nheách moâi
cöôøi, trong nuï cöôøi coù aån söï khinh khænh, chöøng nhö khoâng caàn lo laéng
veà haäu quaû do Vaïn laõo phu nhaân daønh cho Phöông Böûu Nhi qua thaùi ñoä
cuûa haén.
Vaïn laõo phu nhaân cöôøi nheï:
- Khaù ñoù tieåu töû! Ngöôi daùm maéng ta! Khoâng leõ ngöôi khoâng thaáy
ba ñoáng thòt coøn naèm loà loä nöôùc maët kia sao?
Phöông Böûu Nhi ñaõ buoâng taát phaûi buoâng luoân:
- Baø laáy caùi cheát ñeå doïa toâi? Cheát thì cheát sôï gì? Coù ai tham soáng,
phaûi sôï ñeán caùi heøn maø chaúng daùm noùi cho haû?
Ñaû töï: Saùt Thuû Voâ Tình

40

Trình baøy: ÑHT

Nguyeân taùc: Coå LongDòch giaû: Thöông Lan

Vaïn laõo phu nhaân thôû daøi:
- Tieåu töû khoâng sôï cheát ? Con ngöôøi ta chæ coù moãi ngöôøi moät sanh
maïng, sao ngöôi laïi khinh thöôøng sanh maïng nhö theá? Ngöôi muoán
cheát, laõo baø tröôùc heát cho ngöôi neám thöû muøi vò cuûa caûnh dôû soáng dôû
cheát cho ngöôi bieát sanh maïng quyù nhö theá naøo, sau ñoù seõ haï saùt ngöôi
cuõng chaúng muoän.
Baø höôùng maét sang Hoà Baát Saàu, thaáy y vaãn ngoài yeân taïi choã, nuï
cöôøi nôû treân moâi, nuï cöôøi bình thaûn, y laïi nhìn trôøi, khoâng löu yù ñeán
tình caûnh cuûa Phöông Böûu Nhi.
Voán gian hoaït xaûo traù, Vaïn laõo phu nhaân khoâng khoûi laáy laøm laï
tröôùc thaùi ñoä thaûn nhieân cuûa Hoà Baát Saàu, baø cöôøi nheï, töø töø hoûi:
- Gaõ to ñaàu kia, tieåu töû cuøng ñeán ñaây vôùi ngöôi?
Hoà Baát Saàu gaät ñaàu:
- Haén laø baïn ñoàng haønh cuûa taïi haï!
Vaïn laõo phu nhaân ñöa tay xoa xoa treân ñaàu Phöông Böûu Nhi dòu
gioïng hoûi tieáp:
- Ta seõ mang tieåu töû theo ta, ngöôi coù töôûng laø haén seõ soáng soùt trôû
veà vôùi ngöôi chaêng?
Hoà Baát Saàu laéc ñaàu, cöôøi mæa:
- Taïi haï khoâng töôûng haén s...
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Saùt Thuû Voâ Tình Trình baøy: ÑHT
40
A
A
A
Â
Â
Â
n
n
n
T
T
T
h
h
h
u
u
u
ø
ø
ø
K
K
K
i
i
i
e
e
e
á
á
á
m
m
m
L
L
L
u
u
u
ï
ï
ï
c
c
c
Chöông 2
C
C
h
h
u
u
û
û
N
N
h
h
a
a
â
â
n
n
T
T
h
h
a
a
à
à
n
n
M
M
o
o
ä
ä
c
c
L
L
ò
ò
n
n
h
h
H
H Baát Saàu baát quaù chæ nghó raèng Phöông Böûu Nhi
töøng ñöôïc oâng ngoaïi nuoâng chieàu quaù ñoä roài sanh
taùnh öông ngaïnh, böôùng bænh maø thoâi, chöù naèm
moäng y cuõng chaúng töôûng haén can ñaûm ñeán theá. Treâu
vaøo tay baø, ba teân ñaïi cöôøng ñaïo boû maïng khoâng kòp
thôû, huoáng hoà moät ñoàng töû nhö haén?
Maéng nhö taùt nöôùc vaøo maët laõo phu nhaân nhaø hoï Vaïn laø töï tuyeân baûn
aùn töø hình cho haén roài, ñoù laø thoâng leä cuûa baø ta, chaúng bao giôø baø ñeå
cho ai ngoaøi leä caû.
Hoà Baát Saàu kinh haõi ra maët, caáp toác böôùc ñeán tröôùc Phöông Böûu Nhi.
Nhöng chaúng roõ nghó sao, y laïi trôû veà choã cuõ, ngoài xuoáng nheách moâi
cöôøi, trong nuï cöôøi coù aån söï khinh khænh, chöøng nhö khoâng caàn lo laéng
veà haäu quaû do Vaïn laõo phu nhaân daønh cho Phöông Böûu Nhi qua thaùi ñoä
cuûa haén.
Vaïn laõo phu nhaân cöôøi nheï:
- Khaù ñoù tieåu töû! Ngöôi daùm maéng ta! Khoâng leõ ngöôi khoâng thaáy
ba ñoáng thòt coøn naèm loà loä nöôùc maët kia sao?
Phöông Böûu Nhi ñaõ buoâng taát phaûi buoâng luoân:
- Baø laáy caùi cheát ñeå doïa toâi? Cheát thì cheát sôï gì? Coù ai tham soáng,
phaûi sôï ñeán caùi heøn maø chaúng daùm noùi cho haû?
Ân thù kiếm lục - chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - chương 2 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - chương 2 9 10 365