Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 23 Luận người bên chén rượu

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 867 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long

Dòch giaû: Thöông Lan

AÂn Thuø Kieám Luïc
Chöông 23

Luaän Ngöôøi Beân Cheùn Röôïu

Ngöôøi trong voõ laâm, baïi chöa haún laø moät caùi nhuïc
cho hoï, bôûi mình keùm taøi neân nhaän baïi, roài khoå coâng
luyeän taäp cho taøi ngheä tinh tieán ñôïi ngaøy baùo phuïc,
ñuùng theo tinh thaàn thöôïng voõ.
Nhöng chaúng ai chòu noåi caùi nhuïc maéc keá ngoaïi nhaân.
Maéc keá, laø thua trí, laø noâng caïn, maéc keá laø coøn quaù non nôùt, ñaõ non nôùt
maø coøn chen laán giaønh moät böôùc tieán treân giang hoà laø ngu xuaån.
Maéc keá laø keùm thuû ñoaïn, phaøm vaøo voøng thò phi roài, duø muoán duø
khoâng baát cöù gian huøng hay anh huøng cuõng phaûi coù thuû ñoaïn, anh huøng
vaø gian huøng khaùc nhau ôû choã duøng thuû ñoaïn ñoù, phuïc vuï cho ñaïi chuùng
hay caù nhaân maø thoâi.
Daùm vaøo voøng thò phi cuûa giang hoà, maø coøn ñeå mình maác keá, thì
coøn gì ñaùng haän baèng?
Vaø coù caùi nhuïc naøo lôùn hôn?...
Quaàn chuùng ñi roài, Mai Khieâm ñi roài, boïn Vaïn Töû Löông, Maïc Baát
Khuaát ñeàu nhoû leä doanh troøng.
Kim Baát UÙy nhìn Ngöu Thieát Oa, Ngöu Thieát Oa nhìn Kim Baát
UÙy, caû hai nhìn nhau moät luùc roài cuøng oâm ñaàu khoùc lôùn.
- Oan! Oan uoång quaù! Moät laàn oan uoång coøn chòu noåi, mong coù ngaøy
côûi môû oan tình. Oan tröôùc chöa giaûi, oan sau choàng chaát coøn ai chòu noåi
Ñaû töï: Kim Coâ Nöông, Thanh Thanh

713

Trình baøy: ÑHT

Nguyeân taùc: Coå LongDòch giaû: Thöông Lan

chöù?
Vaïn Töû Löông laåm baåm:
- May maø Mai Khieâm coù haøo khí hieäp taâm! Haén thoâng caûm hoaøn
caûnh cuûa chuùng ta, haén chaúng buoâng moät lôøi naëng neà, haïi nhaát laø quaàn
chuùng. Dö luaän quaàn chuùng, duø sai laàm, vaãn coù hieäu löïc gieát ngöôøi!
Döông Baát Noä traàm gioïng:
- Thaø haén ñöøng thoâng caûm laø hôn! Thaø ñöøng haøo hieäp laø hôn! Thaø
cuøng haén giao thuû, roài coù ra sao thì ra, chöù nhö giaûng giaûi laïi khoâng
giaûng giaûi ñöôïc maø ñaùnh cuõng chaúng ñaùnh ñöôïc! Mang caùi aám öùc naøy
ñeán bao giôø? '
Y cung tay, töï ñaám vaøo ngöïc bình bình, roài y haù moàm phun ra moät
buùng maùu töôi!
Troøng maáy hoâm qua, y uaát öùc bieát bao? Töùc khí doàn chöùa, töùc khí
ñaûo loän maùu trong ngöôøi, maùu öù doàn, maõi ñeán phuùt giaây naøy môùi traøo ra
ñöôïc.
Maùu öù thoaùt ra roài, y nghe nheï mình phaàn naøo roài y cuõng baät khoùc.
Thaáy y phun maùu, moïi ngöôøi sôï haõi dìu y leân giöôøng.
Trong luùc taát caû nhoân nhao vì tình traïng cuûa Döông Baát Noä, boãng
coù tieáng chaân ng...
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Kim Coâ Nöông, Thanh Thanh Trình baøy: ÑHT
713
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 23
L
L
u
u
a
a
ä
ä
n
n
N
N
g
g
ö
ö
ô
ô
ø
ø
i
i
B
B
e
e
â
â
n
n
C
C
h
h
e
e
ù
ù
n
n
R
R
ö
ö
ô
ô
ï
ï
u
u
Ngöôøi trong voõ laâm, baïi chöa haún laø moät caùi nhuïc
cho hoï, bôûi mình keùm taøi neân nhaän baïi, roài khoå coâng
luyeän taäp cho taøi ngheä tinh tieán ñôïi ngaøy baùo phuïc,
ñuùng theo tinh thaàn thöôïng voõ.
Nhöng chaúng ai chòu noåi caùi nhuïc maéc keá ngoaïi nhaân.
Maéc keá, laø thua trí, laø noâng caïn, maéc keá laø coøn quaù non nôùt, ñaõ non nôùt
maø coøn chen laán giaønh moät böôùc tieán treân giang hoà laø ngu xuaån.
Maéc keá laø keùm thuû ñoaïn, phaøm vaøo voøng thò phi roài, duø muoán duø
khoâng baát cöù gian huøng hay anh huøng cuõng phaûi coù thuû ñoaïn, anh huøng
vaø gian huøng khaùc nhau ôû choã duøng thuû ñoaïn ñoù, phuïc vuï cho ñaïi chuùng
hay caù nhaân maø thoâi.
Daùm vaøo voøng thò phi cuûa giang hoà, maø coøn ñeå mình maác keá, thì
coøn gì ñaùng haän baèng?
Vaø coù caùi nhuïc naøo lôùn hôn?...
Quaàn chuùng ñi roài, Mai Khieâm ñi roài, boïn Vaïn Töû Löông, Maïc Baát
Khuaát ñeàu nhoû leä doanh troøng.
Kim Baát UÙy nhìn Ngöu Thieát Oa, Ngöu Thieát Oa nhìn Kim Baát
UÙy, caû hai nhìn nhau moät luùc roài cuøng oâm ñaàu khoùc lôùn.
- Oan! Oan uoång quaù! Moät laàn oan uoång coøn chòu noåi, mong coù ngaøy
côûi môû oan tình. Oan tröôùc chöa giaûi, oan sau choàng chaát coøn ai chòu noåi
Ân thù kiếm lục - Chương 23 Luận người bên chén rượu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 23 Luận người bên chén rượu - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 23 Luận người bên chén rượu 9 10 662