Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm luc - chương 25

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå LongDòch giaû: Thöông Lan

AÂn Thuø Kieám Luïc
Chöông 25

Meâ Hoàn Traän

Caùch di ñoäng cuûa ngöôøi aùo tro vaøng quaùi dò voâ töôûng,
thaønh ra Phöông Böûu Ngoïc khoâng öùc ñoä noåi böôùc tieán
thoaùi cuûa haén, chaøng sô xuaát theá naøo laïi ñeå haén chuïp
truùng vaøo ñuøi.
Chuïp truùng roài haén oâm cöùng laïi ñoù.
Chaøng chôït tænh ngoä, ñoái phöông chính laø Thoå Long Töû
bôûi caùi chuïp ñoù khieán chaøng nhôù laïi moät chieâu thöùc cuûa laõo treân con
thuyeàn cuûa Thieân Phong traïi chuû saùu naêm tröôùc.
Chaøng chöa kòp giaùng chöôûng xuoáng mình laõo, laõo ñaõ haù mieäng caén
vaøo ñuøi chaøng.
Laõo caén nhö con daõ thuù caén, khi con daõ thuù caén ñöôïc moài roài noù baát
keå ñeán söï vieäc gì xaûy ra cho noù, chöøng nhö thích thuù vôùi söï thaønh coâng
cuûa noù vaäy.
Laõo caén khaù saâu, maùu chaûy öôùt ñuøi Phöông Böûu Ngoïc, maùu vaáy
moàm vaáy maët laõo, nhöng laõo chöa chòu nhaû ra.
Phöông Böûu Ngoïc heát söùc haõi huøng, maát caû phaûn öùng, ngaõ nhaøo.
Boïn aùo traéng ñöùng chung quanh cuïc tröôøng, baät cöôøi vang.
Laï luøng voâ töôûng, traøng cöôøi vang leân trong khoâng gian thoang
thoaûng muøi maùu tanh töôûi phi thöôøng.
Khi hôn möôøi keû ñieân cuøng cöôøi vang moät löôït thì traøng cöôøi ñoù
haún phaûi laïnh rôïn nhö theá naøo, keû yeáu vía nghe traøng cöôøi ñoù coù theå
Ñaû töï: Kim Coâ Nöông

764

Trình baøy: ÑHT

Nguyeân taùc: Coå LongDòch giaû: Thöông Lan

cheát khieáp maát.
Phöông Böûu Ngoïc töïa hoà maát caû söùc löïc phaûn khaùng.
Con ngöôøi thoâng minh, mẫn tueä, chæ coù theå xöû duïng khoái oùc cao
minh ñoù ñoái vôùi ngöôøi thöôøng chöù gaëp keû ñieân roà thì duø thoâng minh ñeán
ñaâu, söï thoâng minh ñoù chaúng coù hieäu duïng nöõa.
Keû ñieân, ñieân ñeán ñoä cao, coøn nguy hieåm hôn moät daõ thuù treân theá
gian chaúng uy löïc, taøi trí naøo cheá phuïc noåi keû ñieân toät ñoä.
X
Trong voøng naêm daëm, chaúng coù moät boùng ngöôøi.
Boïn aùo traéng vaãn cöôøi vang.
Moät teân trong boïn ngöng cöôøi, cao gioïng goïi Phöông Böûu Ngoïc:
- Baèng höõu ñaønh vôùi soá phaän vaäy nheù! Treân theá gian naøy chaúng coù
ai giaûi cöùu cho baèng höõu ñöôïc ñaâu! vöøa roài laõo aáy ñaõ baûo baèng höõu
buoâng naøng baèng höõu khoâng chòu tuaân lôøi, baây giôø thì chaúng nhöõng
khoâng hy voïng cöùu naøng maø chính baèng höõu cuõng voâ phöông töï cöùu!
Ñaàu oùc cuûa Phöông Böûu Ngoïc nöûa nhö troáng roãng nöûa nhö hoang
mang, chaøng thaàm nghó:
- “Caùi soá cuûa ta cuøng roài sao? Cuøng ...
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Kim Coâ Nöông Trình baøy: ÑHT
764
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 25
M
M
e
e
â
â
H
H
o
o
à
à
n
n
T
T
r
r
a
a
ä
ä
n
n
Caùch di ñoäng cuûa ngöôøi aùo tro vaøng quaùi voâ töôûng,
thaønh ra Phöông Böûu Ngoïc khoâng öùc ñoä noåi böôùc tieán
thoaùi cuûa haén, chaøng xuaát theá naøo laïi ñeå haén chuïp
truùng vaøo ñuøi.
Chuïp truùng roài haén oâm cöùng laïi ñoù.
Chaøng chôït tænh ngoä, ñoái phöông chính laø Thoå Long Töû
bôûi caùi chuïp ñoù khieán chaøng nhôù laïi moät chieâu thöùc cuûa laõo treân con
thuyeàn cuûa Thieân Phong traïi chuû saùu naêm tröôùc.
Chaøng chöa kòp giaùng chöôûng xuoáng mình laõo, laõo ñaõ haù mieäng caén
vaøo ñuøi chaøng.
Laõo caén nhö con daõ thuù caén, khi con daõ thuù caén ñöôïc moài roài noù baát
keå ñeán söï vieäc xaûy ra cho noù, chöøng nhö thích thuù vôùi söï thaønh coâng
cuûa noù vaäy.
Laõo caén khaù saâu, maùu chaûy öôùt ñuøi Phöông Böûu Ngoïc, maùu vaáy
moàm vaáy maët laõo, nhöng laõo chöa chòu nhaû ra.
Phöông Böûu Ngoïc heát söùc haõi huøng, maát caû phaûn öùng, ngaõ nhaøo.
Boïn aùo traéng ñöùng chung quanh cuïc tröôøng, baät cöôøi vang.
Laï luøng voâ töôûng, traøng cöôøi vang leân trong khoâng gian thoang
thoaûng muøi maùu tanh töôûi phi thöôøng.
Khi hôn möôøi keû ñieân cuøng cöôøi vang moät löôït thì traøng cöôøi ñoù
haún phaûi laïnh rôïn nhö theá naøo, keû yeáu vía nghe traøng cöôøi ñoù coù theå
Ân thù kiếm luc - chương 25 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm luc - chương 25 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Ân thù kiếm luc - chương 25 9 10 860