Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 26

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Kim Coâ Nöông, ÑHT Trình baøy: ÑHT
791
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 26
k
k
h
h
u
u
ù
ù
c
c
c
c
a
a
g
g
i
i
u
u
ï
ï
c
c
n
n
g
g
u
u
û
û
Ñoâng Phöông Ngoïc Hoaøn ñaùp:
- Tuy coøn nhoû tuoåi, Phöông Böûu Ngoïc chaúng phaûi laø
con ngöôøi baát cöù ai cuõng theå thao tuùng deã daøng.
Ñang thoâng minh ñoù, haén lieàn ngu ngoác, con ngöôøi cuûa
haén laø caû moät söï hieåm, chöa haún suoát ñôøi ngöôøi tìm
hieåu suï hieåm ñoù ñöôïc chaêng, haø huoáng trong nhaát
thôøi ñaõ laøm sao naém vöõng tình hình? Cho neân ñeä töû toû ra laø moät con
ngöôøi huyeàn bí, ñem caùi huyeàn bí ñoù choáng laïi caùi huyeàn bí cuûa haén. Giôø
ñaây, ñoái vôùi baát cöù moät söï kieän gì, haén chaúng heà toû loä caûm nghó, haén
ngaây ngaây, ngaát ngaát, möôïn caùi ngaây ngaát ñoù ñeå choáng laïi söï caät vaán
cuûa ñoái phöông. Ngöôøi ngoaøi cuoäc nhìn vaøo, haún phaûi cho laø haén ñang
chaäp chôøn trong meâ hoàn traän.
Naøng thôû daøi roài tieáp noái:
- Voõ coâng cuûa haén nhö theá naøo, mình khoan voäi tìm hieåu, cöù caùi
tính thoaït thoâng minh, thoaït ngu xuaån cuûa haén, mình phaûi nhaän laø veà
phöông dieän naøy, haén cuõng lôïi haïi phi thöôøng.
Ngöôøi trong toái bí maät laïnh luøng thoát:
- Neáu haén chæ laø con ngöôøi taàm thöôøng, ta haø taát phaûi phí bao
nhieâu taâm huyeát ñoái phoù vôùi haén! Ngöôi haõy trôû ra ñoù, tìm caùch traán an
haén ñi, roài seõ tính sau!
Ñoâng Phöông Ngoïc Hoaøn nghieâng mình:
Ân thù kiếm lục - Chương 26 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 26 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 26 9 10 161