Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 28

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 703 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: KCN Trình baøy: ÑHT
851
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 28
p
p
p
h
h
h
a
a
a
ù
ù
ù
v
v
v
a
a
a
â
â
â
n
n
n
c
c
c
h
h
h
a
a
a
á
á
á
n
n
n
t
t
t
h
h
h
i
i
i
e
e
e
â
â
â
n
n
n
b
b
b
u
u
u
ù
ù
ù
t
t
t
Vaïn laõo phu nhaân ñaõ ñeán beân caïnh ñöôøng daây quaán coå keùo ngaõ
xuoáng ñöôøng.
Baø chuïp ngöôøi ñoù, ñöa ra tröôùc ngöïc baø.
Thieân Thöôïng Phi Hoa Laõnh Baêng Tuyeát heùt:
- Buoâng haén ra!
Vaïn laõo phu nhaân vôø nhö chaúng nghe, baät cöôøi khanh khaùch:
- Ta cöù töôûng laø ai? Khoâng ngôø laïi laø Laõnh thieáu trang chuû. Caùi
ngaøy troøn traêng chöa ñeán sao thieáu trang chuû laïi voäi vaõ theá? Haún phaûi
coù moät lyù do gì chöù?
Ñoâi maét saâu maøy raäm, che khuaát ñoâi maét caøng taïo theâm caùi veû saâu
hôn, maét saâu laø veû laïnh luøng quaù hieän roõ, moät göông maët coù ñoâi maét ñoù
dó nhieân khoâng moät neùt nhoû caûm tình, Laõnh Baêng Ngö buoâng goïn:
- Khoâng buoâng tay ta gieát cheát!
Vaïn laõo phu nhaân khoâng nao nuùng maø cuõng chaúng giaän.
Baø cöôøi, nuï cöôøi laøm cho göông maët cuûa baø töø töø hieàn dòu voâ cuøng,
ñoâi tay vaãn coøn giöõ chaët kî só kia.
Baø oân toàn ñaùp:
- Laõnh thieáu trang chuû giaän doãi laøm chi cho khoå? Tuy giaø coù choã
khoâng phaûi thaät ñaáy, song thieáu trang chuû cuõng neân thöông xoùt giaø, giaø
tòch mòch coâ ñôn quaù maø! Giaø tòch mòch, neân nghe coù ai nhaéc nhôû ñeán
con trai giaø, giaø phaûi xuùc ñoäng, giaø muoán bieát maët caùi ngöôøi nhaéc nhôû
Ân thù kiếm lục - Chương 28 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 28 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 28 9 10 523