Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 29

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 659 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long

Dòch giaû: Thöông Lan

AÂn Thuø Kieám Luïc
Chöông 29

Hoaëc Thò Hoaëc Phi
Ngöôøi aùo xanh baät tieáng cöôøi trong treûo, ñöa tay loät

chieác muõ, suoái toùc ñen huyeàn buoâng xuoáng, suoái toùc lan
roäng ra nhö aùng maây vôøn quanh maët.
Ñuùng nhö ñaõ töï nhaän, ngöôøi ñoù laø nöõ nhaân, maø moät
nöõ nhaân ñang luùc xuaân thôøi, naøng cöôøi nheï hoûi:
- Baây giôø, baø nhìn ra toâi chöa?
Vaïn laõo phu nhaân ñaõ ñöùng leân roài. Tröôùc maët baø laø moät thieáu nöõ
dieãm kieàu, moät taám nhan saéc maø bình sanh baø chöa töøng thaáy treân
giang hoà, goùt chaân ñaõ in daáu khaép neûo ñöôøng traàn, nghe cuõng laém, thaáy
cuõng nhieàu, baø phaûi nhìn nhaän naøng laø moät trang tuyeät ñaïi giai nhaân.
Baø söõng sôø moät luùc roài laåm nhaåm :
- Giaø coù thaáy ngöôi moät laàn, nhöng thaáy taïi ñaâu thì giaø khoâng nhôù
roõ. Kyø quaùi cho giaø thaät, ñaùng leõ giaø phaûi nhôù chöù, moät kieàu nöõ dieãm leä
nhö vaày, taïi sao giaø laïi queân ñöôïc?...
Thieáu nöõ mæm cöôøi :
- Coá nhôù ñi, baø! Toâi xin giuùp baø nhôù laïi nheù?... Saùu naêm tröôùc ñaây...
treân moät chieác thuyeàn to coù caùnh buoàm nguõ saéc... luùc ñoù, toâi coøn laø moät
ñöùa beù con. Tuy baø khoâng nhìn thaúng vaøo maët toâi, song toâi nghó coù lieác
thoaùng qua...
Vaïn laõo phu nhaân keâu leân thaát thanh :
Ñaû töï: Muoicon

884

Trình baøy: ÑHT

Nguyeân taùc: Coå LongDòch giaû: Thöông Lan

- Tieåu coâng chuùa! Ngöôi laø tieåu coâng chuùa?...
Tieåu coâng chuùa gaät ñaàu :
- Ñuùng vaäy baø! Toâi bieát theá naøo baø cuõng nhaän ra toâi?
Vaïn laõo phu nhaân cao gioïng :
- Giaø vôùi ngöôi khoâng oaùn khoâng cöøu, giaø hy voïng ngöôi ñöøng tìm
caùch haõm haïi giaø! Ngöôi haõy buoâng tha cho muï giaø ñaùng thöông haïi naøy
ñi, vónh vieãn giaø chaúng heà queân ôn troïng cuûa ngöôi.
Tieåu cuõng chuùa vuït thôû daøi :
- Baø muoán ñi, töï nhieân toâi khoâng ngaên caûn nhöng... tieác thay cô hoäi
tröôùc maét, sao baø laïi voäi boû ñi ñaâu?
Vaïn laõo phu nhaân saùng maét leân :
- Cô hoäi toát? Cô hoäi gì?
Tieåu coâng chuùa chôùp maét:
- Baø coù muoán ñaùnh baïi Phöông Böûu Ngoïc chaêng?
Vaïn laõo phu nhaân ñaùp nhanh :
- Ñaùnh baïi haén, laø moät vinh haïnh lôùn lao, treân giang hoà coøn ai
khoâng thích! Chæ vì... chæ vì, ñaùnh baïi haén laø moät vieäc khoù hôn leân trôøi,
cho neân caùi vinh haïnh ñoù chaéc chaén chæ coù trong giaác mô.
Tieåu coâng chuùa töø töø thoát:
- Khoâng ñaâu baø! Chæ caàn toâi tieát loä bí maät vôùi baø, baø seõ ñaùnh b...
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Muoicon Trình baøy: ÑHT
884
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 29
H
H
o
o
a
a
ë
ë
c
c
T
T
h
h
ò
ò
H
H
o
o
a
a
ë
ë
c
c
P
P
h
h
i
i
Ngöôøi aùo xanh baät tieáng cöôøi trong treûo, ñöa tay loät
chieác muõ, suoái toùc ñen huyeàn buoâng xuoáng, suoái toùc lan
roäng ra nhö aùng maây vôøn quanh maët.
Ñuùng nhö ñaõ töï nhaän, ngöôøi ñoù laø nöõ nhaân, maø moät
nöõ nhaân ñang luùc xuaân thôøi, naøng cöôøi nheï hoûi:
- Baây giôø, baø nhìn ra toâi chöa?
Vaïn laõo phu nhaân ñaõ ñöùng leân roài. Tröôùc maët baø laø moät thieáu nöõ
dieãm kieàu, moät taám nhan saéc maø bình sanh baø chöa töøng thaáy treân
giang hoà, goùt chaân ñaõ in daáu khaép neûo ñöôøng traàn, nghe cuõng laém, thaáy
cuõng nhieàu, baø phaûi nhìn nhaän naøng laø moät trang tuyeät ñaïi giai nhaân.
Baø söõng sôø moät luùc roài laåm nhaåm :
- Giaø coù thaáy ngöôi moät laàn, nhöng thaáy taïi ñaâu thì giaø khoâng nhôù
roõ. Kyø quaùi cho giaø thaät, ñaùng leõ giaø phaûi nhôù chöù, moät kieàu nöõ dieãm leä
nhö vaày, taïi sao giaø laïi queân ñöôïc?...
Thieáu nöõ mæm cöôøi :
- Coá nhôù ñi, baø! Toâi xin giuùp baø nhôù laïi nheù?... Saùu naêm tröôùc ñaây...
treân moät chieác thuyeàn to coù caùnh buoàm nguõ saéc... luùc ñoù, toâi coøn laø moät
ñöùa beù con. Tuy baø khoâng nhìn thaúng vaøo maët toâi, song toâi nghó coù lieác
thoaùng qua...
Vaïn laõo phu nhaân keâu leân thaát thanh :
Ân thù kiếm lục - Chương 29 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 29 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 29 9 10 62