Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 33 Đao Pháp Đông Doanh

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 750 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long

Dòch giaû: Thöông Lan

AÂn Thuø Kieám Luïc
Chöông 33

Ñao phaùp Ñoâng Doanh
Quaàn

huøng chöa kòp leân tieáng, Laõnh Baêng Ngö ñaõ

löôùt tôùi quaùt:
- Boû qua caùi vuï xem gì trong boïc ñoù ñi, ta muoán ngöôi
haõy vung chieác Thieân Long Coân cuûa ngöôi leân xem
ngoïn coân cuûa ngöôi thaàn dieäu ôû choã naøo maø ngöôi daùm
xeáp haïng noù ôû treân haún Phaù Vaân Buùt cuûa ta?
Coâng Toân Hoàng ñöa aùnh maét sang Laõnh Baêng Ngö, aùnh maét ngôøi
leân veû mieät thò roõ reät, ñoaïn y baät cöôøi ha haû, hoûi laïi:
- Caùc haï chaúng theå chôø moät chuùt ñöôïc nöõa sao?
Laõnh Baêng Ngö höø moät tieáng:
- Khoâng theå chôø theâm moät giaây? Ta ñaõ chôø cuoäc chieán naøy töø saùu
naêm qua, ta chæ troâng ngaøy troâng ñeâm, gaëp ngöôi taïi moät nôi naøo ñoù,
giao thuû vôùi ngöôi, ta chôø ñaõ laâu. Nhö theá ngöôi baûo ta chôø theâm nöõa,
chôø theá naøo döôïc? Voâ luaän laø ngöôi höõu lyù voâ lyù, ta vaãn chaúng xem
ngöôi ra gì, thì ñöøng noùi chi vôùi ta caû. Cöù cöû Thieân Long Coân cuûa ngöôi
leân ñi.
Coâng Toân Hoàng gaät ñaàu:
- Caùc haï muoán gaáp, taïi haï chieàu yù chöù bieát sao?
Ñaû töï: Baéc Quaùi

1004

Trình baøy: ÑHT

Nguyeân taùc: Coå LongDòch giaû: Thöông Lan

Y buoâng chieác ñao xuoáng saøn ñaøi, ñoaïn hoaønh ngang ngoïn coân tröôùc
ngöïc, heùt:
- Voâ ñi!
Laõnh Baêng Ngö nhìn chieác coân baèng goã nôi tay Coâng Toân Hoàng hoûi:
- Ngöôi ñònh ñoäng thuû, sao khoâng laáy Thieân Long Coân söû duïng?
Coâng Toân Hoàng gaèn chieác coân goã moät nhaùt ñaùp:
- Thieân Long Coân ôû trong chieác gaäy naøy!
Chaúng nhöõng Laõnh Baêng Ngö giaät mình maø quaàn huøng quanh ñaøi
cuõng söûng soát.
Coù ai ngôø ñöôïc moät loaïi vuõ khí ngoaïi moân ñöôïc keå laø voâ song, coù caùi
teân laø Phong Vaân Thieân Long Coân, laïi chæ laø moät ñoaïn goã taàm thöôøng
daøi ba thöôùc?
Chieác coân goã ñoù, coù choã dieäu duïng nhö theå naøo laïi ñöôïc xeáp haïng
treân caû Vuõ Song Öng Baøi, Loâi hoûa thaàn tieân, Caâu lieâm ñao, Phaù Vaân
Chaán Thieân Buùt, nhöõng loaïi vuõ khí ngoaïi moân toái lôïi haïi treân giang hoà?
Ngöôøi caàn chuù yù hôn ai heát phaûi laø Laõnh Baêng Ngö, y daùn maét
nhìn chieác coân goã. Y nhìn moät luùc laâu, moãi phuùt giaây qua göông maët y
caøng loä veû kinh dò.
Chaúng hieåu taïi sao y kinh dò, cuoái cuøng thì veû kinh dò ñoù tan bieán,
nhöôøng cho nieàm tuyeät voïng, y ngaång maët leân khoâng, baät cöôøi cuoàng
daïi.
Coâng Toân Hoàng traàm gioïng:
- Laâm traän ñoái chieán sao laïi baät cöôøi?
La...
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Baéc Quaùi Trình baøy: ÑHT
1004
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 33
Ñ
Ñ
a
a
o
o
p
p
h
h
a
a
ù
ù
p
p
Ñ
Ñ
o
o
â
â
n
n
g
g
D
D
o
o
a
a
n
n
h
h
Q
Quaàn huøng chöa kòp leân tieáng, Laõnh Baêng Ngö ñaõ
löôùt tôùi quaùt:
- Boû qua caùi vuï xem trong boïc ñoù ñi, ta muoán ngöôi
haõy vung chieác Thieân Long Coân cuûa ngöôi leân xem
ngoïn coân cuûa ngöôi thaàn dieäu ôû choã naøo maø ngöôi daùm
xeáp haïng noù ôû treân haún Phaù Vaân Buùt cuûa ta?
Coâng Toân Hoàng ñöa aùnh maét sang Laõnh Baêng Ngö, aùnh maét ngôøi
leân veû mieät thò roõ reät, ñoaïn y baät cöôøi ha haû, hoûi laïi:
- Caùc haï chaúng theå chôø moät chuùt ñöôïc nöõa sao?
Laõnh Baêng Ngö höø moät tieáng:
- Khoâng theå chôø theâm moät giaây? Ta ñaõ chôø cuoäc chieán naøy töø saùu
naêm qua, ta chæ troâng ngaøy troâng ñeâm, gaëp ngöôi taïi moät nôi naøo ñoù,
giao thuû vôùi ngöôi, ta chôø ñaõ laâu. Nhö theá ngöôi baûo ta chôø theâm nöõa,
chôø theá naøo döôïc? Voâ luaän laø ngöôi höõu lyù voâ lyù, ta vaãn chaúng xem
ngöôi ra gì, thì ñöøng noùi chi vôùi ta caû. Cöù cöû Thieân Long Coân cuûa ngöôi
leân ñi.
Coâng Toân Hoàng gaät ñaàu:
- Caùc haï muoán gaáp, taïi haï chieàu yù chöù bieát sao?
Ân thù kiếm lục - Chương 33 Đao Pháp Đông Doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 33 Đao Pháp Đông Doanh - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 33 Đao Pháp Đông Doanh 9 10 397