Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 34

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 557 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long

Dòch giaû: Thöông Lan

AÂn Thuø Kieám Luïc
Chöông 34

Coâng Chuùa chieán Quaàn Huøng

AÂu

Döông Thieân Kieàu ñaõ xuaát thuû, thieáu nieân aùo
xanh töï nhieân cuõng phaûi xuaát thuû.
Nhöng ñaáu phaùp cuûa thieáu nieân hoaøn toaøn traùi ngöôïc
vôùi ñaáu phaùp cuûa Thieân Kieàu. Ñaáu phaùp ñoù voâ cuøng
hoa daïng baát quaù chæ ñeå bieåu dieãn cho ñeïp maét maø
thoâi, hoaëc ñeå luyeän taäp gaân coát, nhöng loái luyeän taäp
gaân coát ñoù laïi chæ thích hôïp cho phaùi yeáu.
Xa hôn nöõa, neáu muoán laøm moät cuoäc so saùnh roäng, cuõng coù theå cho
raèng laáy caùi moûng nhö tröùng, choïi vôùi caùi cöùng nhö ñaù, hoaëc laáy caùi
phieâu phöôûng nhö loâng, choïi vôùi ngoïn löûa boác phöøng, duøng caùi loâng ñoù
ñeå duïi taét ngoïn löûa vaäy!
Nhöng tuy thuû phaùp phuø phieám, thuû phaùp cuûa thieáu nieân aùo xanh
raát nhanh, thuû phaùp nhanh thì thaân phaùp cuõng phaûi nhanh, vöøa giao
ñaáu qua maáy chieâu ñaàu khaép saân ñaøi nôi naøo cuõng coù boùng thieáu nieân aùo
xanh, vaø khoâng gian nhö lôïp chöôûng aûnh cuûa y.
Coù theå baûo y söû duïng moät boä phaùp laêng ba, chôïp chôøn, ñaûo löôïn tuøy
yù, thuû phaùp bay böôùm, phieâu linh.
Quaàn huøng hieän dieän ñaõ muïc kích hôn hai möôi traän ñaáu roài, ñeàu
nhìn nhaän chöa coù ñaáu thuû naøo coù thaân phaùp vaø boä phaùp nhö thieáu
nieân.
Ñaû töï: Baéc Quaùi

1031

Trình baøy: ÑHT

Nguyeân taùc: Coå LongDòch giaû: Thöông Lan

Vì caùi ñoäc ñaùo ñoù, neân chaúng nhöõng laøm hoa maét ñoái phöông, maø
ngöôøi döï khaùn döôùi daøi cuõng chaúng coøn phaân bieät ñöôïc hình boùng naøo
hö, hình boùng naøo thöïc, chieâu naøo coâng, chieâu naøo döû.
Dó nhieân ñaáu phaùp ñoù cöïc kyø bieán aûo, song ñeán caû Nhaát Moäc ñaïi sö,
Ñinh laõo phu nhaân vaø Vaân Töû Löôïng cuõng chaúng nhaän ñònh ñöôïc moãi
bieán aûo nhö theá naøo.
Cuoäc ñaáu caøng daøi laâu, ñaáu phaùp cuûa thieáu nieân caøng linh hoaït
khoâng gian lôïp chöôûng aûnh nhö coù traän möa hoa rôi xuoáng saân ñaøi!
Nhaát Moäc ñaïi sö thôû daøi:
- Hôn naêm möôi naêm boân taåu giang hoà, baàn taêng chöa heà thaáy moät
cao thuû naøo coù thaân phaùp cöïc kyø linh aûo nhö theá. Maø cuõng chöa beà thaáy
moät thieáu nieân naøo thoâng tueä nhö naøng naøy.
Ñinh laõo phu nhaân traàm gioïng:
- Ñaïi sö baèng vaøo ñaâu maø cho raèng naøng thoâng tueä? Thöïc giaø chöa
hieåu roõ.
Nhaát Moäc ñaïi sö giaûi thích:
- Phu nhaân cöù nhìn kyõ moät chuùt. Chöôûng ñaùnh ra môùi xem thì hoa
daïng laém, coù hö maø khoâng thöïc, song xem...
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Baéc Quaùi Trình baøy: ÑHT
1031
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 34
C
C
o
o
â
â
n
n
g
g
C
C
h
h
u
u
ù
ù
a
a
c
c
h
h
i
i
e
e
á
á
n
n
Q
Q
u
u
a
a
à
à
n
n
H
H
u
u
ø
ø
n
n
g
g
u Döông Thieân Kieàu ñaõ xuaát thuû, thieáu nieân aùo
xanh töï nhieân cuõng phaûi xuaát thuû.
Nhöng ñaáu phaùp cuûa thieáu nieân hoaøn toaøn traùi ngöôïc
vôùi ñaáu phaùp cuûa Thieân Kieàu. Ñaáu phaùp ñoù voâ cuøng
hoa daïng baát quaù chæ ñeå bieåu dieãn cho ñeïp maét maø
thoâi, hoaëc ñeå luyeän taäp gaân coát, nhöng loái luyeän taäp
gaân coát ñoù laïi chæ thích hôïp cho phaùi yeáu.
Xa hôn nöõa, neáu muoán laøm moät cuoäc so saùnh roäng, cuõng coù theå cho
raèng laáy caùi moûng nhö tröùng, choïi vôùi caùi cöùng nhö ñaù, hoaëc laáy caùi
phieâu phöôûng nhö loâng, choïi vôùi ngoïn löûa boác phöøng, duøng caùi loâng ñoù
ñeå duïi taét ngoïn löûa vaäy!
Nhöng tuy thuû phaùp phuø phieám, thuû phaùp cuûa thieáu nieân aùo xanh
raát nhanh, thuû phaùp nhanh thì thaân phaùp cuõng phaûi nhanh, vöøa giao
ñaáu qua maáy chieâu ñaàu khaép saân ñaøi nôi naøo cuõng coù boùng thieáu nieân aùo
xanh, vaø khoâng gian nhö lôïp chöôûng aûnh cuûa y.
Coù theå baûo y söû duïng moät boä phaùp laêng ba, chôïp chôøn, ñaûo löôïn tuøy
yù, thuû phaùp bay böôùm, phieâu linh.
Quaàn huøng hieän dieän ñaõ muïc kích hôn hai möôi traän ñaáu roài, ñeàu
nhìn nhaän chöa coù ñaáu thuû naøo coù thaân phaùp vaø boä phaùp nhö thieáu
nieân.
Ân thù kiếm lục - Chương 34 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 34 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 34 9 10 648