Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục -Chương 35

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 421 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Tuxedo Hero Trình baøy: ÑHT
1067
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 35
Thieân bieán vaïn hoùa
H
Hoûa Ma Thaàn ñöa baøn tay leân, moät ñieåm ñen töø loøng
baøn tay vuùt boång leân khoâng trung.
Ñieåm ñen ñoù noå tung ra, ngaøn muoân haït baïc ñoå xuoáng
nhö möa chieáu saùng ngôøi, aùt caû aùnh traêng sao ñeøn
quanh ñaøi tröôøng.
Möa baïc vöøa ñoå, khaép boán phöông taùm höôùng, moät traøng tieáng noå vang
leân, lieân tieáp kinh hoàn, khoùi boác mòt muø löûa ñaåy khoùi leân cao löûa chieáu
saùng troïn ñænh Thaùi Sôn, khoùi boác môø caû maët traêng thu cao voøi voïi.
Tieáng noå döùt, khoùi coøn cao ngoïn, löûa coøn boác maïnh, caùt ñaù laù caønh
cuøng theo gioù quyeän chuyeån vaàn vaàn treân khoâng trung xoaùy loác nhö
troát.
Nhöõng vaät naøo beùn löûa, cöù boác chaùy nhöõng vaät naøo khoâng beùn löûa
cöù ñaûo loän giöõa khoâng trung.
Vuõ truï nhö chuyeån mình vaø vaïn vaät quay cuoàng theo caùi chuyeån
mình khuûng khieáp ñoù.
Con ngöôøi voán beù nhoû, hôïp quaàn thì hoáng haùch, tan raõ ra laø coù hôn
gì haït caùt?
Con ngöôøi hôïp quaàn do quyeàn lôïi, thì con ngöôøi deã tan raõ tai naïn
vaø tröôùc caûnh haõi huøng, töï lo thaân chöa xong, coøn lo cho ai?
Ân thù kiếm lục -Chương 35 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục -Chương 35 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Ân thù kiếm lục -Chương 35 9 10 914