Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 36

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 645 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Toáng Thu Trình baøy: ÑHT
1096
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 36
T
T
r
r
e
e
â
â
n
n
H
H
a
a
ú
ú
n
n
T
T
h
h
o
o
â
â
n
n
g
g
T
T
h
h
ö
ö
ô
ô
ø
ø
n
n
g
g
T
Thaïch Baát Vi giaät mình, göông maët bieán ñoåi theâ
thaûm, gioïng rung rung:
- Trôøi!… Laõo nhaân gia!…
Quaàn huøng ñaõ nhaän ra ngöôøi ñoù laø ai.
Coù ngöôøi buoät mieäng keâu leân:
- Thieát Nhieâm ñaïo tröôûng!… Thieát Nhieâm ñaïo tröôûng!
Coù keû ñaõ moïp mình laïy, ñaàu vaäp nhö teá sao, moàm lí nhí:
- Ñeä töû tham kieán chöôûng moân toå sö!
Thì ra ñaïo tröôûng laø ñöông kim chöôûng moân nhaân phaùi Vuõ Ñöông,
moät chính phaùi noåi danh kyõ noäi gia chính toâng, chia ñoâi vinh döï
treân giang hoà cuøng phaùi Thieáu Laâm, chuyeân veà ngoaïi coâng.
Moïi ngöôøi baây giôø chuù ñeán baûy taùm ngöôøi ñoù nhieàu hôn. Ngöôøi ñi
ñaàu ñoù laø Thieát Nhieâm ñaïo tröôûng, thì nhöõng ngöôøi baïn ñoàng haønh laø
ai, taát caû quaàn huøng khoâng caàn suy nghó laâu, cuõng thöøa hieåu.
Thaïch Baát Vi kinh hoaøng nhìn ngöôøi beân caïnh ñaïo tröôûng, aáp uùng
hoûi:
- Coøn laõo nhaân gia… coù phaûi laø…
Ngöôøi ñoù cuõng haát rôi chieác noùn truùc, ñieàm nhieân ñaùp:
- Baàn taêng laø Voâ Töôùng!
Ngöôøi ñoù coù voùc hình haøi coå quaùi, traùn cao xöông goø maù nhoâ ra nhö
giaønh troïn phaàn maët, tuy nhieân thaàn saéc töø hoøa, aùnh maét thì nghieâm
Ân thù kiếm lục - Chương 36 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 36 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 36 9 10 617