Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù Kiếm lục - Chương 37

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 513 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Toáng Thu Trình baøy: ÑHT
1124
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 37
t
t
h
h
i
i
e
e
â
â
n
n
h
h
a
a
ï
ï
t
t
r
r
o
o
â
â
n
n
g
g
v
v
a
a
ø
ø
o
o
Thieát Nhieâm ñaïo tröôûng cöôøi nheï:
- Toû loä coâng phu cuûa mình, laø ñieàu con nhaø voõ toái
nhaát. Nhöng, trong tröôøng hôïp naày quaàn huøng mong
öôùc thaáy ñöôïc caùi hay cuûa ngöôi, vaäy ngöôi cuõng neân
taïm boû moät tieåu tieát ñoù, ñeå cho moïi ngöôøi haøi loøng
moät chuùt!
Phöông Böûu Ngoïc laïi cöôøi khoå:
- Nhöng... ñeä töû … laøm sao …
Nhö YÙ laõo nhaân tieáp lôøi:
- Phaûi ñoù. Moät ngöôøi thì laøm sao bieåu loä vuõ coâng ñöôïc? Caàn phaûi
coù moät ñoái töôïng, chöù neáu khoâng thì chaúng leõ ngöôi ñöùng ra giöõa trôøi
moät mình muùa may quay cuoàng nhö gaõ ñieân sao? Haø huoáng theo choã laõo
phu hieåu, thì vuõ coâng cuûa ngöôi chuyeân veà chöù khoâng chuyeân veà hình
thöùc. Phaøm moät ngöôøi laáy caùi maø bieåu dieãn, thì ngöôøi xem laøm sao
thaáu trieät ñöôïc caùi huyeàn dieäu beân trong? Caùi huyeàn dieäu ñoù coù theå bieåu
loä qua moät phaûn öùng, khi khoâng coù ñoái töôïng töông trì, thì laøm sao coù
phaûn öùng maø bieåu loä caùi huyeàn dieäu.
Quaàn huøng thaáy caùc chöôûng moân nghò luaän nhö vaäy, ñeàu caàm
chaéc laø theá naøo Phöông Böûu Ngoïc cuõng thi trieån taøi naêng cho taát caû
xem qua hoï cuøng dòu bôùt tieáng hoan hoâ, vaø chôø ñôïi.
Thieát Nhieâm ñaïo tröôûng nhìn quanh moät löôït, vuït cöôøi lôùn:
- Neáu vaäy, baàn ñaïo xin ñoùng vai ñoái töôïng cho ngöôi, ngöôi nghó theá
Ân thù Kiếm lục - Chương 37 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù Kiếm lục - Chương 37 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Ân thù Kiếm lục - Chương 37 9 10 207