Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 38

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 569 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Toáng Thu Trình baøy: ÑHT
1150
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 38
k
k
h
h
o
o
â
â
n
n
g
g
b
b
a
a
o
o
g
g
i
i
ô
ô
ø
ø
n
n
g
g
a
a
ê
ê
n
n
c
c
a
a
ù
ù
c
c
h
h
Caùc vò tieàn boái ñöùng leân, Phöông Böûu Ngoïc cuõng ñöùng
leân theo.
Chaøng nghieâng mình, cung kính thoát:
- Saùng sôùm ngaøy mai, ñeä töû xin phuùc ñaùp caùc vò tieàn
boái.
o0o
Ñeâm xuoáng saâu, Phöông Böûu Ngoïc coøn suy traàm troïng, cöù ñi tôùi
ñi lui maõi, chaøng ñi nhö vaäy chaúng bieát ñöôïc bao nhieâu laâu roài.
Neáu ñeám voøng chung quanh gian nhaø, thì con soá leân haøng ngaøn
haøng vaïn…
Tieåu coâng chuùa ngoài caïnh ngoïn ñeøn, tay choûi maù ñaøo, ñoâi maét ñeïp
cuûa naøng nhìn ñaêm ñaêm Phöông Böûu Ngoïc, moät luùc laâu naøng vuït cöôøi
khan hoûi:
- Moät böôùc khoâng rôøi ta, ngöôi giöõ ròt beân mình nhö theá naày, sôï ta
chaïy ñi haún.
Phöông Böûu Ngoïc ñieàm nhieân:
- ÖØ!
Tieåu coâng chuùa cöôøi lôùn:
Ân thù kiếm lục - Chương 38 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 38 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 38 9 10 303