Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 39

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 613 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Toáng Thu Trình baøy: ÑHT
1174
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 39
v
v
u
u
õ
õ
l
l
a
a
â
â
m
m
ñ
ñ
e
e
ä
ä
n
n
h
h
a
a
á
á
t
t
n
n
h
h
a
a
â
â
n
n
Phöông Böûu Ngoïc nhìn veà phía haäu.
Ngöu Thieát Oa vaãn coøn vaùc con ngöïa nôi vai, ñöùng beân
veä ñöôøng, tieåu coâng chuùa ñang coá gaéng döïng con ngöïa
cuûa naøng leân.
Phöông Böûu Ngoïc goïi to:
- Thieát Oa, ngöôi ñöùng ñoù chôø ta nheù!
Ngöu Thieát Oa cao gioïng ñaùp:
- Töï nhieân, Thieát Oa ôû ñaây ñôïi ñaïi ca roài, song coøn naøng? Thieát Oa
khoâng ñuû söùc giöõ gìn naøng ñaâu!
Tieåu coâng chuùa ngaång ñaàu leân cöôøi laïnh:
- Ngöôi yeân chí! Neáu ta muoán ñi, ta ñaõ ñi töø laâu roài, chaúng ñôïi ñeán
luùc naày ñaâu!
Phöông Böûu Ngoïc quay mình laïi.
Töôûng Tieáu Daân mæm cöôøi:
- Vaäy xin môøi ñaïi hieäp!
Caû hai höôùng veà caùnh röøng, ñi saâu vaøo.
Töôûng Tieáu Daân ñi tröôùc daãn ñöôøng, Phöông Böûu Ngoïc bình tænh
theo sau.
Ñi hôn möôøi tröôïng roài, Töôûng Tieáu Daân khoâng heà quay nhìn laïi
Ân thù kiếm lục - Chương 39 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 39 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 39 9 10 722