Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục -Chương 42

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 565 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Lam Y Khaùch Trình baøy: ÑHT
1248
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 42
C
C
C
h
h
h
ô
ô
ô
ø
ø
ø
n
n
n
g
g
g
ö
ö
ö
ô
ô
ô
ø
ø
ø
i
i
i
x
x
x
ö
ö
ö
ù
ù
ù
l
l
l
a
a
a
ï
ï
ï
Ngöôøi aùo ñen hoûi laïi:
- Coâ nöông coù nghe noùi ñeán caùi chieâu Nhaát Noä Saùt
Long trong thö phaùp Thieáu Laâm Tam Tuyeät chaêng?
Coâ nöông coù nghe noùi ñeán chieâu Baùn Coâ Nhaát Phuù
Khai Thieân Ñòa maø naêm xöa Lieãu ñaïi hieäp ñaõ duøng
ñeå aùp ñaûo khaùch giang hoà chaêng?
Tieåu coâng chuùa mæm cöôøi:
- Trong voõ laâm haøo kieät, cho raèng hai chieâu ñoù thuoäc haøng baù ñaïo,
bôûi thuoäc veà baù ñaïo neân chaúng coøn nhaân ñaïo nöõa, tuy nhieân, hai chieâu
ñoù coù lieân quan gì ñeán chieâu ñao cuûa ngöôi ñaâu?
Ngöôøi aùo ñen vaãn khoâng ñaùp, chæ tieáp noái theo caùi yù cuûa y:
- Coâ nöông coù bieát laø trong Tam Ñaïi Löu phaùi cuûa voõ laâm Ñoâng
Doanh, coù chieâu Nghinh Phong Nhaát Traûm, chieâu naày laø tuyeät hoïc cuûa
Nhaát Löu Thaùi ñao chaêng?
Tieåu coâng chuùa laïnh luøng:
- Ta khoâng nghe noùi ñeán, song ta nghó raèng chieâu ñao ngöôi vöøa noùi
ñoù, raát coù oai phong trong voõ laâm Ñoâng Doanh, vaø ñöông nhieân phaûi lôïi
haïi laém.
Ngöôøi aùo ñen gaät ñaàu:
- Ñuùng vaäy, vaø caùi chieâu do taïi haï thi trieån vöøa qua, chính laø chieâu
toång hôïp vuõ hoïc cuûa Ñoâng Doanh, thaéng ñöôïc chieâu ñoù, laø thaéng taát caû
Ân thù kiếm lục -Chương 42 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục -Chương 42 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Ân thù kiếm lục -Chương 42 9 10 189