Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - chương 45

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 708 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå LongDòch giaû: Thöông Lan

AÂn Thuø Kieám Luïc
Chöông 45

danh taøi vaø myõ saéc

Vaïn laõo phu nhaân tieáp:
- Töôûng ñaâu hoï seõ laøm gì, naøo ngôø hoï chæ aâm thaàm
theo doõi ngöôi. Hoï theo doõi ngöôi, giaø theo doõi hoï.
Doïc ñöôøng, giaû nhö coù moät ngöôøi naøo troø chuyeän vôùi
ngöôi, laø hoï tìm caùch ngaên chaën ngöôøi ñoù, caät vaán ñuû
ñieàu.
Phöông Böûu Ngoïc thôû daøi:
- Thì ra laø hoï! Thaûo naøo maø kieám phaùp chaúng lôïi haïi phi thöôøng…!
Thaûo naøo maø hoï chaúng Phaân Caân Thoát Coát…! Ñaùng lyù thì taïi haï phaûi
nghó ngay ñeán hoï!
Vaïn laõo phu nhaân laïi tieáp:
- Giaø heát söùc kyø quaùi, chaúng hieåu sao caùi boïn giaø ñôïi cheát ñoù laïi
haønh ñoäng nhö vaäy. Maõi ñeán sau naøy, giaø môùi thöùc ngoä ra chaân lyù söï
tình. Thì ra, hoï sôï chuyeán ñi naøy coù ñieàu chi sô thaát, maø ngöôi laø ngöôøi
duy nhaát seõ ñoái phoù vôùi Baïch Y Kieám Khaùch trong moät ngaøy gaàn ñaây,
hoï khoâng muoán cho ngöôi gaëp hieåm nguy tröôùc khi hoäi ngoä vôùi ngöôøi aùo
traéng. Do ñoù, hoï muoán ñeán Baïch Thuûy Cung tröôùc ngöôi. Thaät ra, caùi
boïn pheá vaät ñoù duø cho coù ñeán Baïch Thuûy Cung ñoâng hôn nöõa cuõng
chaúng laøm ñöôïc gì, vaø chung quy chæ ñeå giao naïp sinh maïng cho ngöôøi
trong cung thoâi.
Phöông Böûu Ngoïc traàm buoàn ra maët:
Ñaû töï: Quan Taøi

1321

Trình baøy: ÑHT

Nguyeân taùc: Coå LongDòch giaû: Thöông Lan

- Caùc vò tieàn boái ñoù, ñoái vôùi taïi haï heát loøng thöông meán uûng hoä
chu ñaùo, hoï xöùng ñaùng neâu göông nghóa khí treân giang hoà, haøng haäu
sanh nhö taïi haï coøn laâu môùi so bì vôùi hoï kòp!
Vaïn laõo phu nhaân cöôøi nhaït:
- Ñöôøng ñöôøng laø nhöõng baän toâng chuû moân phaùi, laïi coù nhöõng
haønh ñoäng leùn luùt môø aùm, nhaát laø caùi laõo Thieát Nhieäm, loøng ñaïo taëc
cuûa thuôû thieáu thôøi vaãn khoâng caûi, hoï coù gì xöùng ñaùng neâu göông chöù?
Phöông Böûu Ngoïc sôï baø ta noùi maõi roài laïi noùi nhöõng lôøi khoù nghe,
neân chaän laïi:
- Sau ñoù söï tình nhö theá naøo hôû baø?
Vaïn laõo phu nhaân thoát:
- Theo hoï ñeán ñaây, giaø chöùng kieán hoï haønh ñoäng, hoï xuaát thuû
tröôùc khi ngöôi ñeán, roài hoï ñi, giaø baét buoäc phaûi chôø ngöôi, ñeå chæ ñieåm
cho ngöôi hieåu.
Phöông Böûu Ngoïc cau maøy:
- Theá ra baø… baø…
Vaïn laõo phu nhaân laïnh luøng:
- Ngöôi laø moät ñaïi ngoác töû neân môùi töôûng giaø ngaên trôû ngöôi ñeán
Baïch Thuûy cung. Ngöôi laàm to! Giaø chæ sôï ngöôi khoâng ñeán ñöôïc Baïch
Thuûy cung thoâi!
Baø döøng laïi ...
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Quan Taøi Trình baøy: ÑHT
1321
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 45
d
d
a
a
n
n
h
h
t
t
a
a
ø
ø
i
i
v
v
a
a
ø
ø
m
m
y
y
õ
õ
s
s
a
a
é
é
c
c
Vaïn laõo phu nhaân tieáp:
- Töôûng ñaâu hoï seõ laøm gì, naøo ngôø hoï chæ aâm thaàm
theo doõi ngöôi. Hoï theo doõi ngöôi, giaø theo doõi hoï.
Doïc ñöôøng, giaû nhö coù moät ngöôøi naøo troø chuyeän vôùi
ngöôi, laø hoï tìm caùch ngaên chaën ngöôøi ñoù, caät vaán ñuû
ñieàu.
Phöông Böûu Ngoïc thôû daøi:
- Thì ra laø hoï! Thaûo naøo maø kieám phaùp chaúng lôïi haïi phi thöôøng…!
Thaûo naøo maø hoï chaúng Phaân Caân Thoát Coát…! Ñaùng lyù thì taïi haï phaûi
nghó ngay ñeán hoï!
Vaïn laõo phu nhaân laïi tieáp:
- Giaø heát söùc kyø quaùi, chaúng hieåu sao caùi boïn giaø ñôïi cheát ñoù laïi
haønh ñoäng nhö vaäy. Maõi ñeán sau naøy, giaø môùi thöùc ngoä ra chaân lyù söï
tình. Thì ra, hoï sôï chuyeán ñi naøy coù ñieàu chi thaát, maø ngöôi laø ngöôøi
duy nhaát seõ ñoái phoù vôùi Baïch Y Kieám Khaùch trong moät ngaøy gaàn ñaây,
hoï khoâng muoán cho ngöôi gaëp hieåm nguy tröôùc khi hoäi ngoä vôùi ngöôøi aùo
traéng. Do ñoù, hoï muoán ñeán Baïch Thuûy Cung tröôùc ngöôi. Thaät ra, caùi
boïn pheá vaät ñoù duø cho coù ñeán Baïch Thuûy Cung ñoâng hôn nöõa cuõng
chaúng laøm ñöôïc gì, vaø chung quy chæ ñeå giao naïp sinh maïng cho ngöôøi
trong cung thoâi.
Phöông Böûu Ngoïc traàm buoàn ra maët:
Ân thù kiếm lục - chương 45 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - chương 45 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - chương 45 9 10 784