Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù Kiếm lục - Chương 46

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 782 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Quan Taøi Trình baøy: ÑHT
1344
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 46
T
T
ì
ì
m
m
h
h
o
o
a
a
g
g
a
a
ë
ë
p
p
m
m
a
a
ù
ù
u
u
Phöông Böûu Ngoïc hoûi:
- Hai caâu ñoù nhö theá naøo?
Huøng Hoà ñaùp:
- Coù caùi mieäng khuyeát ñöùc, trong nöôùc chaët ñoâi
chaân, ñoù laø caâu tröôùc, coøn caâu sau laø leùn leân laàu coâ
nöông, trong maây ñaùnh naùt ñaàu.
Phöông Böûu Ngoïc mæm cöôøi:
- Hai caâu, boán ñoaïn, noùi veà tuyeät kyõ cuûa moät ngöôøi! Hai ñoaïn caâu
tröôùc aùm chæ Ngö Truyeàn Giaùp vaø Toân Ngoïc Long, chieâu thöùc cuûa hoï
ñaùnh ra chia laøm ba ñöôøng, ñöôøng naøo cuõng xaûo dieäu, tuy nhieân vuõ coâng
cuûa hoï raát khaùc bieät.
Huøng Hoà tieáp:
- Ñuùng vaäy! Coøn hai caâu sau aùm chæ Ñôn Nghò Phi Hoa Laõnh Baêng
Ngö vaø Baùn Thieân Vaân Ñôn Nghò Thaønh, Laõnh Baêng Ngö duø lôïi haïi
song caùi chieâu Vaân Trung Kích Ñieän cuûa Ñôn Nghò Thaønh cuõng chaúng
vöøa.
Phöông Böûu Ngoïc thôû daøi:
- Thaät vaäy! Theo taïi haï nghó Vaân Trung Kích Ñieän coù phaàn aùc hôn
Thieân Thöôïng Phi Hoa, coù ñieàu chieâu Vaân Trung Kích Ñieän ngaøy nay
maát ñi nhieàu uy khí, cho neân noù maát ñi caùi ngoâi baù ñaïo trong vuõ hoïc,
cuõng vì theá, ngöôøi söû duïng khoâng toû roõ caùi linh dieäu cuûa noù.
Ân thù Kiếm lục - Chương 46 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù Kiếm lục - Chương 46 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Ân thù Kiếm lục - Chương 46 9 10 319