Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 47

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 627 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Qkmejoko Trình baøy: ÑHT
1369
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 47
laâm nguy roõ maët
Boïn thieáu nöõ ñi sau Vöông ñaïi nöông reo leân:
- Hay! Hay quaù! Kieám chôùp laø coâng thaønh!
Vöông ñaïi nöông nhìn thi theå Ñôn Nghò Thaønh, laïnh
luøng thoát:
- Chuùng cöù töôûng laø trong moät thôøi gian ngaén nguûi ta
khoâng laøm sao hoïc ñöôïc tuyeät kyõ cuûa chuùng! Do ñoù, chuùng chaúng ngaàn
ngaïi phoâ tröông troïn veïn sôû hoïc cuûa chuùng vaø khoâng daáu dieám moät
tuyeät chieâu naøo. Chuùng coù bieát ñaâu ta khoâng chuû tröông hoïc voõ coâng cuûa
chuùng maø ta chæ muoán bieát thuû phaùp cuûa chuùng nhö theá naøo maø thoâi!
Trong khi ñoù thì chuùng chaúng bieát maûy may voõ coâng cuûa ta. Laáy caùi bieát
roõ cuûa ta choáng ñoái vôùi caùi khoâng bieát cuûa chuùng, ñöông nhieân ta thaéng,
chuùng baïi, deã daøng nhö theá maø ta khoâng thaéng thì ñuùng ta laø moät keû
ngu nhaát traàn gian.
Boïn thieáu nöõ khaâm phuïc ngay:
- Trong voõ laâm ngaøy nay, ñaïi nöông bieát ít nhaát cuõng hôn nöûa soá
coâng phu cuûa caùc moân phaùi, coøn nhöõng keû kia, baát quaù khö khö sôû caäy
ñoäc coù moät tuyeät kyõ cuûa hoï, nhö vaäy laøm sao chaúng ñaïi nöông ñaùnh
baïi.
Vöông ñaïi nöông hôi cao ngaïo moät chuùt:
- Caùi ñoù ñaõ haún roài. Baây giôø chuùng ta tieáp tuïc coâng taùc vôùi moät keû
khaùc!
Thieáu nöõ baàu baïn vôùi Ñôn Nghò Thaønh luùc ñoù ñaõ maëc xong y phuïc,
Ân thù kiếm lục - Chương 47 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 47 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 47 9 10 198