Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 48

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 497 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Qkmejoko Trình baøy: ÑHT
1395
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 48
H
H
H
u
u
u
y
y
y
ø
ø
ø
n
n
n
h
h
h
K
K
K
i
i
i
m
m
m
B
B
B
í
í
í
C
C
C
u
u
u
n
n
n
g
g
g
L
Laõ Vaân ñieåm moät nuï cöôøi aûm ñaïm:
- Taïi haï coù nghó ñeán caùi cheát ñaâu, Phöông thieáu hieäp?
Nhöng…
Gioïng noùi cuûa y yeáu daàn, mí maét cuûa y suïp daàn.
Phöông Böûu Ngoïc heùt to:
- Laõ huynh! Tænh laïi gaáp. Laõ huynh! Ñöøng bao giôø ñeå cho côn meâ
xaâm chieám theå. Laõ huynh khoâng theå cheát! Laõ huynh caàn phaûi soáng
ñeå phuïc thuø!
Laõ Vaân laåm nhaåm:
- Phuïc thuø!… Hoûa!… Caùi chieâu tuyeät quaù!… Caùi chieâu Quaùn Nhaät
Hoàng! Ngöïc cuûa taïi haï… aùi!… Ngöïc cuûa taïi haï… Vöông Ñaïi Nöông ôi! Sao
baø aùc theá?
Cuoái cuøng, y naác leân moät tieáng khaù lôùn, aâm thinh cuoái cuøng cuûa y.
Thaân mình y chuyeån maïnh, chuyeån laàn cuoái cuøng, ñeå roài baát ñoäng
luoân.
Baát ñoäng vónh vieãn!
Löûa treân bôø taùp xuoáng, löûa baén hoa töø nhöõng caønh khoâ, löûa röïc
chung quanh, song chöa vöôït noåi laøn ranh nöôùc suoái.
Ân thù kiếm lục - Chương 48 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 48 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 48 9 10 701