Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - chương 49

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 524 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Thanh Thanh Trình baøy: ÑHT
1422
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 49
l
l
l
e
e
e
â
â
â
n
n
n
t
t
t
r
r
r
ô
ô
ô
ø
ø
ø
i
i
i
c
c
c
h
h
h
ö
ö
ö
a
a
a
p
p
p
h
h
h
a
a
a
û
û
û
i
i
i
k
k
k
h
h
h
o
o
o
ù
ù
ù
Nôi Phöông Böûu Ngoïc ñang ñöùng cuõng laø moät ñænh
nuùi.
Nhöng nhìn leân taän ñænh coù söông muø che phuû chaøng
thaáy quaù cao, cao nhö tieáp lieàn vôùi neàn trôøi xanh, duø
söông muø che khuaát chaúng thaáy neân trôøi.
Nôi ñænh cao ñoù chöøng nhö coù moät theá giôùi rieâng bieät.
Nôi ñoù löûng giöõa khoaûng khoâng coù tieáp lieàn vôùi neàn trôøi hay khoâng,
qua lôùp söông muø Phöông Böûu Ngoïc khoâng nhaän ñònh roõ.
Nôi ñoù möôøng töôïng xa haún theá gian, bôûi nhöõng ngoïn nuùi cao trong
vuøng haàu nhö thaáp leø teø, bao quanh chaúng khaùc nhöõng ngoïn soùng nhaáp
nhoâ boïc moät hoøn haûi ñaûo.
Theo chaân Vaïn Laõo Phu Nhaân, Phöông Böûu Ngoïc ñi leân, coù theå baûo
laø chaøng leân töøng böôùc, töøng böôùc.
Chaøng ñi giöõa söông muø, ñi moät luùc raát laâu, ñoä moät khaéc thôøi gian
qua moät khu röøng saàm uaát, ñeán moät nôi sôn coác aâm u luùc ñoù môùi thaät söï
ñaët chaân leân nhöõng baäc thang.
Ñöôøng thang leân trôøi.
Thang ñöông nhieân laø leân, thang leân daøi voâ taän, chaúng ai thöøa coâng
ñeám nhöõng baäc, duø khoâng ñeám, ai ai cuõn phaûi laáy soá ngaøn maø öùc ñoä vaø
chaúng bieát coù bao nhieâu ngaøn.
Phöông Böûu Ngoïc vaän duïng nhaõn löïc nhìn leân chaúng laøm sao thaáy
taän ñaàu.
Maø nôi taän ñaàu thang coù phaûi laø ñòa ñieåm chaøng caàn ñeán chöa, hay
Ân thù kiếm lục - chương 49 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - chương 49 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - chương 49 9 10 42