Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 5

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 558 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Baéc Quaùi Trình baøy: ÑHT
145
A
A
A
Â
Â
Â
n
n
n
T
T
T
h
h
h
u
u
u
ø
ø
ø
K
K
K
i
i
i
e
e
e
á
á
á
m
m
m
L
L
L
u
u
u
ï
ï
ï
c
c
c
Chöông 5
B
B
u
u
o
o
à
à
m
m
g
g
a
a
á
á
m
m
h
h
ö
ö
ù
ù
n
n
g
g
p
p
h
h
o
o
n
n
g
g
b
b
a
a
G
G luøn ra khoûi röông roài, moïi ngöôøi chæ töôûng laø
trong aáy chaúng coøn nöõa, baát ngôø moät baøn tay loù
leân, baøn tay ñoù traéng nhö ngoïc, naêm ngoùn no troøn
nhö buùp maêng, baøn tay leân cao, coå tay baøy roõ, troøn
traéng nhö ngoïc ngaø, nôi coå tay coù xaâu luïc laïc vaøng.
Baøn tay ñoù, coå tay ñoù phaûi laø cuûa moät myõ nhaân, ñuùng
nhö vaäy, ngöôøi trong röông ñöùng leân tröôùc söï kinh ngaïc cuûa toaøn theå
taân khaùch.
Moät tieáng “AÏ” vang leân, sau ñoù ñaïi saûnh chìm trong im laëng, ñeán
caùnh ruoài löôùt qua, ngöôøi ta cuõng coù theå nghe loït.
Ngöôøi trong röông laø moät thieáu nöõ coù saéc ñeïp meâ hoàn.
Duøng danh töø myõ nhaân gaùn cho thieáu nöõ cuõng chöa dieãn taû ñuùng
caùi nhan saéc cuûa naøng. Khoâng moät boä phaän naøo trong ngöôøi naøng coù
mang moät khuyeát ñieåm nhoû nhaët, chöøng nhö taïo hoùa ñaõ doàn caû tinh hoa
cuûa vaïn vaät hun ñuùc rieâng cho naøng, duy nhaát naøng thoâi!
Ngöôøi Trung Nguyeân coù suoái toùc ñen huyeàn, nhöng myõ nhaân ôù ñaây
coù suoái toùc vaøng daøi quaù goái.
Ñöøng noùi boïn khaùch nam troâng thaáy phaûi baït vía tieâu hoàn, ñeán caû
nhöõng khaùch nöõ nhaân nhìn naøng cuõng phaûi say meâ...
Ân thù kiếm lục - Chương 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 5 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 5 9 10 887