Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 50

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 564 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Lam Y Khaùch Trình baøy: ÑHT
1446
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 50
L
L
ö
ö
u
u
v
v
o
o
n
n
g
g
h
h
a
a
û
û
i
i
n
n
g
g
o
o
a
a
ï
ï
i
i
.
.
Chuû thuyeàn kinh haõi.
Moät tieáng coáp vang leân, moät thoûi vaøng rôi treân saøn
thuyeàn, tröôùc maët haén.
Thoûi vaøng phoâ maøu oùng aùnh tuy döông quang khoâng
chieâu saùng laém trong thuyeàn, vaøng vaãn saùng choùi,
haáp daãn voâ töôûng.
Chuû thuyeàn rung ngöôøi leân, aùnh maét thoaùng hoa leân.
Coâng Toân Hoàng hoûi:
- Ñaõ ñuû cho ngöôi thay ñoåi chuû yù chöa?
Chuû thuyeàn nhìn thoûi vaøng, taëc löôõi, roài thôû ra:
- Tieåu nhaân coøn vôï, coøn con… caàu xin…
Mai Khieâm vaø Coâng Toân Hoàng nhìn nhau.
Mai Khieâm laáy trong mình ra moät vaät quaêng ñeán tröôùc maët chuû thuyeàn.
Vaät ñoù rôi xuoáng, naèm beân caïnh thoûi vaøng cuûa Coâng Toân Hoàng.
Vaät ñoù laø moät thoûi baïc, ñoä hai möôi löôïng.
Chuû thuyeàn giöông troøn maét. Boãng haén ñöùng leân, cao gioïng thoát:
- Ñöôïc roài! Ñaõ vaäy, thì cho vaäy, ñaønh vaäy! Tieåu nhaân xin baùn sanh
maïng naày!
X
Ân thù kiếm lục - Chương 50 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 50 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 50 9 10 80