Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - chương 52

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 532 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå LongDòch giaû: Thöông Lan

AÂn Thuø Kieám Luïc
Chöông 52

Cöïc hình tòch mòch

Vaïn laõo phu nhaân heát söùc laáy laøm laï, khoâng hieåu

taïi sao moät myõ nhaân laïi coù theå tha thieát vôùi laõo to
ñaàu.
Töø coå chí kim, gaùi saéc phaûi saùnh vôùi trai taøi, gaùi saéc
cuõng phaûi coù hoïc, trai taøi cuõng phaûi khoâi ngoâ.
xanh ñeå yù.

Trai taøi, khoâng khoâi ngoâ cuõng ñöøng mong coù maét

Huoáng chi, Thuûy Thieân Cô töøng noåi tieáng laø voâ tình?
Moät nöõ nhaân voâ tình, khi ñoäng tình haún phaûi coù moät ñoäng cô phi
thöôøng chöù?
Con ngöôøi ñöôïc loït vaøo maét xanh cuûa naøng haún phaûi phi phaøm veà
taøi, cuõng nhö veà maïo.
Ngöôøi trong vuoâng phoøng kia, veà töôùng maïo caàm nhö döôùi möùc bình
thöôøng.
Coøn veà taøi?
Baø laåm baåm:
- Thì ra haén!... Höø!... Haén thoâng minh, haén traàm tónh, haén bieát gaây
hoan hæ nôi ngöôøi... Haén xöùng ñaùng cho moät thieáu nöõ giao phoù troïn cuoäc
ñôøi trong tay haén!
Baø noùi theá nghóa laø laøm sao?
Ñaû töï: Muoicon

1500

Trình baøy: ÑHT

Nguyeân taùc: Coå LongDòch giaû: Thöông Lan

Baø coù mæa mai chaêng hay baø vuoát ve töï aùi cuûa Thuûy Thieân Cô? Duø
sao naøng khoâng bao giôø thaáu ñaùo noäi taâm vaø yù cuûa muï hoà ly naøy.
Bôûi gioïng noùi cuûa baø eâm dòu quaù, thaùi ñoä cuûa baø thaønh thaät quaù!
Thuûy Thieân Cô thoát:
- Toâi chaúng bieát laøm sao toâi laïi coù theå...
Vaïn laõo phu nhaân mæm cöôøi:
- Laøm gì coâ nöông hieåu ñöôïc taïi sao mình boãng nhieân laïi coù caûm
tình tha thieát vôùi haén? Loaïi caûm tình ñoù, ñeán vôùi chuùng ta baát ngôø hôn
moät tieáng seùt nöõa coâ nöông ôi! Chính nhöõng luùc baát ngôø nhaát, noù laïi
ñeán vôùi ta! Cho neân, coù nhöõng tröôøng hôïp thieáu nöõ gheùt cay gheùt ñaéng
moät nam nhaân, boãng choác phaùt hieän ra mình khoâng theå thieáu vaéng nam
nhaân ñoù ñöôïc. Vaø thôøi thöôøng thì quaù muoän, bôûi nam nhaân kia, coù gan
ñaâu chòu ñöïng söï phuõ phaøng cuûa thieáu nöõ maø oâm aáp söï khinh mieät chôø
ñôïi moät aân hueä boá thí?
Thuûy Thieân Cô mô maøng:
- Toâi nhö vaäy coù laø baïc khoâng hôû baø?
Vaïn laõo phu nhaân voäi traán an naøng:
- Khoâng ñaâu, coâ nöông khoâng laàm! Chæ caàn bieát tình yeâu coù chaân
thaønh hay khoâng, chính ñoù laø ñieåm chaùnh, chöù coøn vieäc choïn ngöôøi,
ñöùng ngoaøi cuoäc coøn ai daùm coù yù kieán gì? Huoáng chi ñaõ chaéc ñaâu yù kieán
cuûa ngöôøi ngöôøi laø ñuùng? Cho neân luaän tình neân luaän chaân hay giaû, vaø
ñieàu ñoù chæ coù moãi moät coâ nöông bieát ch...
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Muoicon Trình baøy: ÑHT
1500
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 52
C
C
ö
ö
ï
ï
c
c
h
h
ì
ì
n
n
h
h
t
t
ò
ò
c
c
h
h
m
m
ò
ò
c
c
h
h
Vaïn laõo phu nhaân heát söùc laáy laøm laï, khoâng hieåu
taïi sao moät myõ nhaân laïi coù theå tha thieát vôùi laõo to
ñaàu.
Töø coå chí kim, gaùi saéc phaûi saùnh vôùi trai taøi, gaùi saéc
cuõng phaûi coù hoïc, trai taøi cuõng phaûi khoâi ngoâ.
Trai taøi, khoâng khoâi ngoâ cuõng ñöøng mong coù maét
xanh ñeå yù.
Huoáng chi, Thuûy Thieân Cô töøng noåi tieáng laø voâ tình?
Moät nöõ nhaân voâ tình, khi ñoäng tình haún phaûi coù moät ñoäng phi
thöôøng chöù?
Con ngöôøi ñöôïc loït vaøo maét xanh cuûa naøng haún phaûi phi phaøm veà
taøi, cuõng nhö veà maïo.
Ngöôøi trong vuoâng phoøng kia, veà töôùng maïo caàm nhö döôùi möùc bình
thöôøng.
Coøn veà taøi?
Baø laåm baåm:
- Thì ra haén!... Höø!... Haén thoâng minh, haén traàm tónh, haén bieát gaây
hoan nôi ngöôøi... Haén xöùng ñaùng cho moät thieáu nöõ giao phoù troïn cuoäc
ñôøi trong tay haén!
Baø noùi theá nghóa laø laøm sao?
Ân thù kiếm lục - chương 52 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - chương 52 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - chương 52 9 10 43