Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục -Chương 53

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 729 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long

Dòch giaû: Thöông Lan

AÂn Thuø Kieám Luïc
Chöông 53

Chuaån bò ñöôøng veà

Vaïn laõo phu nhaân vuït keâu leân thaát thanh:
- Trôøi ! Con nhai? Nhai roài nuoát luoân sao?
Giaø Tinh ñaïi sö cöôøi hì hì:
- Thì quaø meï bieáu phaän laøm con phaûi vui veû tieáp
nhaän. Nhaän thì phaûi aên môùi phaûi ñaïo laøm con chôù?
Vaïn laõo phu nhaân giaäm chaân:
- Nguy... chí nguy!...
Giaø Tinh ñaïi sö bieán saéc maët:
- Sao? Meï noùi sao?
Vaïn laõo phu nhaân toû veû khoå sôû:
- Nguy! Nguy roài con ôi! Vaät ñoù chi ñeå xem, chöù khoâng neân aên! AÊn
khoâng ñöôïc con ôi!
Giaø Tinh ñaïi sö caøng sôï haõi:
- Taïi sao khoâng aên ñöôïc?
Vaïn laõo phu nhaân thôû daøi:
- Meï queân cho con bieát, vaät aáy coù taåm ñoäc!
Giaø Tinh ñaïi sö heùt leân tieáng lôùn, vôùi tay chuïp baø lieàn, run run
gioïng hoûi gaáp:
- Meï noùi sao? Ñoäc...
Ñaû töï: Muoicon

1522

Trình baøy: ÑHT

Nguyeân taùc: Coå LongDòch giaû: Thöông Lan

Vaïn laõo phu nhaän gaät ñaàu:
- Ngoaøi meï ra, chaúng ai giaûi tröø noåi!
Giaø Tinh ñaïi sö trôïn maét:
- Ngöôi laø moät yeâu baø! Ta xeù xaùc ngöôi! Ngöôi cheát vôùi ta!
Vaïn laõo phu nhaân baät cöôøi ha haû:
- Ngöôi gieát ta, ai cöùu ngöôi? Ngöôi gieát ta, ngöôi coù soáng ñöôïc
chaêng?
Baây giôø baø khoâng coøn giöõ caùi loái xöng hoâ nöõa, baø giôû thaùi ñoä traéng
trôïn ñoái vôùi nhaø sö. Giaø Tinh ñaïi sö heùt:
- Giaûi ñoäc cho ta! Mau leân!
Vaïn laõo phu nhaân ñieàm nhieân:
- Ta nghó cuõng neân giaûi ñoäc cho ngöôi laém, song ñaùng tieác thuoác
giaûi khoâng saün trong mình. Muoán coù thuoác giaûi, phaûi chôø ñeán luùc trôû veà
Trung Thoå môùi ñöôïc!
Roài baø pha troø tieáp:
- Con ôi, con khoâng neân khaån tröông quaù ñoä nhö vaäy. Chaát ñoäc tuy
kòch lieät, song noù phaùt taùc raát chaäm, giaû nhö ngöôi moät möïc hieáu thuaän
vôùi ta thì trong voøng naêm ba thaùng, noù chaúng heà phaùt taùc!
Giaø Tinh ñaïi sö noåi giaän cöïc ñoä tröøng maét nhìn baø nhö muoán nuoát
soáng, sau cuøng laõo thôû daøi buoâng tay laåm baåm:
- Ñöôïc! Ta phuïc ngöôi!
Vaïn laõo phu nhaân laïi cöôøi khanh khaùch:
- Neáu giaø khoâng thi haønh keá ñoù thì khi ngöôi chieám ñöôïc bí kíp voõ
coâng roài ngöôi seõ gieát giaø laø caùi chaéc, chöù ñöøng noùi laø ngöôi coøn nhìn
nhaän giaø nhö meï nuoâi nöõa! Giôø ñaây giaø yeân taâm ñeå laøm cho ngöôi ñi laáy
quyeån bí kíp ñoù!
Giaø Tinh ñaïi sö cao höùng trôû laïi hoûi:
- Laáy bí kíp ñaõ ñaønh, nhöng phaûi dieäu keá chöù? Dieäu keá nhö theá naøo,
ngöôi noùi cho ta bieát ñi?
Vaïn l...
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Muoicon Trình baøy: ÑHT
1522
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 53
C
C
h
h
u
u
a
a
å
å
n
n
b
b
ò
ò
ñ
ñ
ö
ö
ô
ô
ø
ø
n
n
g
g
v
v
e
e
à
à
Vaïn laõo phu nhaân vuït keâu leân thaát thanh:
- Trôøi ! Con nhai? Nhai roài nuoát luoân sao?
Giaø Tinh ñaïi sö cöôøi hì hì:
- Thì quaø meï bieáu phaän laøm con phaûi vui veû tieáp
nhaän. Nhaän thì phaûi aên môùi phaûi ñaïo laøm con chôù?
Vaïn laõo phu nhaân giaäm chaân:
- Nguy... chí nguy!...
Giaø Tinh ñaïi sö bieán saéc maët:
- Sao? Meï noùi sao?
Vaïn laõo phu nhaân toû veû khoå sôû:
- Nguy! Nguy roài con ôi! Vaät ñoù chi ñeå xem, chöù khoâng neân aên! AÊn
khoâng ñöôïc con ôi!
Giaø Tinh ñaïi sö caøng sôï haõi:
- Taïi sao khoâng aên ñöôïc?
Vaïn laõo phu nhaân thôû daøi:
- Meï queân cho con bieát, vaät aáy coù taåm ñoäc!
Giaø Tinh ñaïi heùt leân tieáng lôùn, vôùi tay chuïp baø lieàn, run run
gioïng hoûi gaáp:
- Meï noùi sao? Ñoäc...
Ân thù kiếm lục -Chương 53 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục -Chương 53 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Ân thù kiếm lục -Chương 53 9 10 927