Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 54

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 616 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Muoicon Trình baøy: ÑHT
1549
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 54
m
m
m
o
o
o
ä
ä
ä
t
t
t
ñ
ñ
ñ
i
i
i
e
e
e
å
å
å
m
m
m
t
t
t
h
h
h
o
o
o
â
â
â
n
n
n
g
g
g
Hoà Baát saàu ñöùng nguyeân taïi choã baát ñoäng nhö thaân
goã troàng. Voùc hình nhoû thoù hieän döôùi aùnh döông
quang, trong con maét cuûa Vaïn laõo phu nhaân, voùc hình
ñoù bieán thaønh khoång loà.
Chaúng nhöõng theá nhöõng maûnh y phuïc tôi taû coøn
baùm víu treân thaân voùc ñoù, caùch ñaây maáy phuùt, troâng
vöøa toài taøn vöøa khoâi haøi thì baây giôø ngôøi loäng huy hoaøng, nhö nhöõng
maûnh vaøng maûnh ngoïc möôøng töôïng y dang maëc moät chieác aùo giaùp voâ
giaù.
Roài thì baø nhìn leân môù toùc roái boàng thaønh ñoanh cuûa y, baø coù caûm
töôûng ñoù laø moät chieác maõo chæ daønh rieâng cho tay voâ thöôïng ñoäc nhaát
voõ laâm...
Giaø Tinh ñaïi nhaøo xuoáng, coá gaéng ñöùng leân, song thaân mình
vöøa ñöùng, laïi loaïng choaïng roài ngaõ trôû laïi.
Nôi hai khoùe mieäng, coù hai doøng maùu töø töø ræ...
Laõo coá gaéng theâm maáy laàn nhöng vaãn khoâng laøm sao ñöùng ñöôïc.
Laõo baät cöôøi cuoàng daïi, cöôøi moät luùc cao gioïng thoát:
- Toát! Toát laém! Baàn taêng quaû nhieân khoâng phí coâng chôø ñôïi suoát
maáy naêm daøi!...Chôø ñôïi qua thôøi gian ñoù, ñeå ñöôïc thaáy moät söï thaät.
kíp voõ coâng cuûa Töû Y Haàu ñuùng laø voâ ñòch trong thieân haï. Tieåu töû to ñaàu
hoâm nay thaéng ñöôïc baàn taêng, laø moät chöùng minh huøng hoàn cho söï kieän
Ân thù kiếm lục - Chương 54 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 54 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 54 9 10 583