Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 55

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 675 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Phi Hoa Trình baøy: ÑHT
1574
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 55
ñ
ñ
a
a
ï
ï
o
o
n
n
g
g
h
h
ó
ó
a
a
c
c
u
u
û
û
a
a
k
k
e
e
û
û
c
c
ö
ö
ô
ô
ù
ù
p
p
Hoà Baát Saàu buoâng goïn:
- Quaû thaät treân thuyeàn khoâng coù ngöôøi!
Thuûy Thieân Cô gaät ñaàu:
- ÖØ, neáu coù ngöôøi haún hoï ñaõ ra maët roài.
Hoà Baát Saàu tieáp:
- Neáu ñuùng laø thuyeàn naøy gaëp cöôùp, mong laø boïn chuùng löu tình
phaàn naøo.
Thuûy Thieân Cô ñoàng yù:
- ÖØ, mong laø theá. Chuùng cöôùp thì cöôùp. Ñöøng laáy thöïc phaåm vaø
nöôùc uoáng thì toát.
Trong côn nguy caáp, tröôùc khi phoù thaùc thaân mình vaøo tay töû thaàn,
hoï ñoåi loái xöng hoâ, goïi nhau huynh huynh muoäi muoäi, naém tay thaân
maät. Trong luùc tuyeät voïng, hoï côûi môû vôùi nhau. Giôø leân thuyeàn roài, hoï
laïi thaáy hi voïng böøng leân. Caùi soáng gaàn laïi, caùi cheát xa daàn, hoï laïi trôû
laïi loái xöng hoâ cuõ. Hoà Baát Saàu noùi:
- Coâ nöông ngoài ñaây, ñeå taïi haï...
Haén ñònh ñi xem xeùt con thuyeàn. Nhöng Thuûy Thieân coøn noùng
naûy hôn, khi naøo chòu ngoài yeân moät choã? Naøng noùi:
- Ta ñi theo ngöôi.
Ân thù kiếm lục - Chương 55 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 55 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 55 9 10 152