Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm luc - Chương 56

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 501 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Phi Hoa Trình baøy: ÑHT
1602
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 56
C
C
a
a
ø
ø
n
n
g
g
g
g
i
i
a
a
ø
ø
c
c
a
a
ø
ø
n
n
g
g
s
s
o
o
á
á
n
n
g
g
d
d
a
a
i
i
H Baát Saàu co ngöôøi laïi, hai ñaàu goái keïp laáy ñaàu
khoanh mình nhö con gaáu truùc.
Haén muoán thu nhoû thaân mình, caøng nhoû caøng toát,
hoaëc giaû thu maõi tôùi bieán maát caøng hay.
Nhöng lôøi noùi cuûa Vaïn Laõo phu nhaân vang beân tai,
nhö moät ma löïc. Haén khoâng muoán nghe, nhöng chaúng
bieát laøm sao choáng khoâng noåi ma löïc ñoù, thaønh ra laïi laéng tai nghe
tieáp.
Nhöng cho duø haén khoâng laéng tai nghe, thì nhöõng lôøi noùi ñoù cuûa
xoaùy maõi beân tai, laøm sao ñaåy baät ra ñöôïc.
Vaïn Laõo phu nhaân tieáp lôøi:
- Chæ caàn ngöôi noùi thoâi, cöù naèm ñoù maø noùi thì... hì... khoâng
phaûi chæ moät ñuøi gaø naøy vaøo mieäng ngöôi, coøn nöûa con nöõa, coøn thòt
nöôùng, caù töôi haáp, thòt lôïn thòt gaø thòt boø, thöù cuõng coù. Thaät haáp
daãn, taát caû seõ laø cuûa ngöôi.
Baø ta laïi cöôøi noùi khoâng ngöøng:
- Toäi khoâng noùi? Toäi nhòn? Ai caám ngöôi noùi maø ngöôi khoâng
daùm noùi ñeå phaûi chòu haønh haï nhö theá? Ngöôøi ta soáng laø phaûi aên, coù ai
soáng maø ñeå nhòn khoâng? Coù caùi aên maø chòu nhòn thì thaät ngoác quaù.
Hoà Baát Saàu haän mình quaù, haän mình coá choáng choïi laïi maø
khoâng noåi.
Ân thù kiếm luc - Chương 56 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm luc - Chương 56 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Ân thù kiếm luc - Chương 56 9 10 795