Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 57

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Phi Hoa Trình baøy: ÑHT
1628
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 57
S
S
a
a
ù
ù
t
t
T
T
h
h
u
u
û
û
T
T
a
a
m
m
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
Phöông Böûu Ngoïc khaån caáp ra maët:
- Caùc coâ nöông khoâng döøng laïi aø? Taïi haï xin ñi ñaây!
Thaáy chaøng cöông quyeát nhö theá, boïn cung nöõ lieàn luøi
laïi. Phöông Böûu Ngoïc ñaéc ñaûo maét nhìn moät löôït,
cöôøi thaät töôi:
- Taïi haï bieát maø. Khoâng phaûi chæ coù taïi haï muoán mau choùng gaëp maët
cung chuû, maø cung chuû cuõng ñang noùng loøng gaëp maët taïi haï. Neáu baây
giôø taïi haï maø quay mình trôû lui taát caùc coâ nöông traùch cöù ngay, phaûi
vaäy khoâng?
Maáy naøng khoâng noùi gì, nhöng hieån nhieân laø ñuùng theá, maáy
naøng ñaõ döøng laïi ñoù thoâi.
Bieát laø chaøng seõ khoâng trôû lui, nhöng bieát ñaâu chaøng laïi lieàu thì
sao. Luùc ñoù duø chaøng thoaùt khoâng loït, chaøng baét trôû laïi thì thôøi gian
hoäi kieán cuûa chaøng vôùi cung chuû cuõng chaäm laïi phaàn naøo, caùc naøng vaãn
bò quôû traùch nhö thöôøng, noùi chi tôùi chuyeän ñeå chaøng ñi khoûi...
Phöông Böûu Ngoïc tieáp luoân:
- Baây giôø caùc coâ nöông mau traùnh ñöôøng cho taïi haï vaøo bôø, neáu
khoâng taïi haï seõ laäp töùc quay trôû laïi ñoù.
Chaøng dôïm mình böôùc tôùi. Caùc naøng daït caû sang hai beân nhöôøng
loái cho chaøng ñi.
Ân thù kiếm lục - Chương 57 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 57 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 57 9 10 457