Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục -Chương 60

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 464 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Phi Hoa Trình baøy: ÑHT
1709
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông cuoái
Ñ
Ñ
Ñ
æ
æ
æ
n
n
n
h
h
h
V
V
V
i
i
i
n
n
n
h
h
h
Q
Q
Q
u
u
u
a
a
a
n
n
n
g
g
g
Thôøi khaéc troâi chaàm chaäm, laâu, laâu laém roài.
Chaúng bieát ñaõ bao laâu töø luùc Thuûy nöông nöông boû
ñi, vaø bao laâu ñaõ troâi qua khi baø trôû laïi. Chæ bieát
hieän giôø baø ñang ñöùng laëng nhìn Phöông Böûu Ngoïc.
Baø nhìn chaøng, thaàn saéc thaûn nhieân voâ chöøng.
Phöông Böûu Ngoïc thôû ra maáy hôi daøi, caát gioïng traàm
buoàn thoát:
- Taïi haï laàm!
Baïch Thuûy Cung chuû hoûi:
- Ngöôi laàm? Laàm nhö theá naøo?
Phöông Böûu Ngoïc töø töø trình baøy:
- Coù theå dung hôïp chieâu thöù nhaát vaø chieâu thöù hai laøm moät, nhöng
neáu goäp luoân chieâu thöù ba vaøo ñoù thì hình nhö khoâng theå ñöôïc roài. Tröø
phi luùc ñoäng thuû, mình nhaân caùi trí cheát cuûa chieâu thöù ba maø xuaát ra
hai chieâu ñaàu. Cho neân, chæ coù theå laáy chieâu thöù ba laøm baøn ñaïp ñeå xuaát
hai chieâu kia, chöù khoù maø dung hôïp caû ba chieâu laøm moät ñöôïc.
Baïch Thuûy Cung chuû noùi:
- Coù phaûi ngöôi muoán noùi, ñaët mình trong caùi nhöôïc ñeå phaùt huy
caùi cöôøng, laøm nhö theá ñoái phöông khinh caùi nhöôïc maø khoâng phoøng
ngöøa caùi cöôøng xuaát phaùt sau ñoù baát thình lình, vaø nhôø ñoù maø mình coù
Ân thù kiếm lục -Chương 60 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục -Chương 60 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Ân thù kiếm lục -Chương 60 9 10 925