Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 7

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 679 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Baéc Quaùi Trình baøy: ÑHT
209
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 7
C
C
u
u
o
o
ä
ä
c
c
c
c
h
h
i
i
e
e
á
á
n
n
k
k
i
i
n
n
h
h
h
h
o
o
à
à
n
n
M
Moäc Lang Quaân cöôøi nheï:
- Caùc haï seõ ñöôïc thích thuù. Coøn nhö coù ñöôïc deã daøng
hay khoâng, coøn tuøy nôi caùc haï coù chaáp thuaän deã daøng
nhöõng ñieàu kieän cuûa taïi haï.
Laõo traàm gioïng tieáp:
- Ñieàu kieän thöù nhaát, caùc haï laøm caùch naøo laáy ñöôïc Ñaïi Phong Cao cuûa
Töû Y Haàu. dó nhieân laáy ñöôïc roài phaûi trao cho taïi haï!
Vöông Baùn Hieäp khoâng do döï:
- Ñieàu kieän ñoù raát deã daøng!
Moäc Lang Quaân thoaùng cau maøy:
- Caùc haï ñaùp öùng nhanh quaù, khieán laïi haï laïi nghi ngôø!
Vöông Baùn Hieäp cao gioïng:
- Ñieàu coát yeáu laø ngöôi giao traû Kieàm Laäu cho boïn ta. Coøn ta coù ñaùp
öùng nhanh chaúng qua caùi taùnh ta cöông tröïc thaúng thaén, ñöôïc laø ñaùp
öùng nhanh ñöôïc. khoâng laø töø choái nhanh, khoâng caàn quanh co maát thôøi
giôø. Ngöôi phaûi hieåu, chuùng ta ñaây laø nhöõng ngöôøi coù ít nhieàu danh döï
treân giang hoà, lôøi noùi cuûa chuùng ta quyù hôn sanh maïng, coù khi naøo
chuùng ta queân lôøi noùi ñöôïc chaêng? Duø chæ höùa rieâng vôùi ngöôi, ta cuõng
giöõ lôøi huoáng chi hoâm nay ta höùa vôùi ngöôi tröôùc maët ñoâng ngöôøi?
Moäc Lang Quaân giöông troøn maét nhìn Vöông Baùn Hieäp moät luùc, gaät
ñaàu:
- Toát laém, khi naøo caùc haï laáy ñöôïc Ñaïi Phong Cao roài, taïi haï phaûi
Ân thù kiếm lục - Chương 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 7 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 7 9 10 315