Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 9

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 754 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Baéc Quaùi Trình baøy: ÑHT
273
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 9
T
T
h
h
a
a
à
à
n
n
ñ
ñ
i
i
,
,
Q
Q
u
u
y
y
û
û
h
h
i
i
e
e
ä
ä
n
n
Ñ
Ñuùng nhö söï döï ñoaùn cuûa Baønh Thanh, sau khi
chieác thuyeàn buoàm nguõ saéc keùo neo, quaàn huøng treân
bôø laàn löôït giaûi taùn.
Ñeán luùc maøn ñeâm phuû truøm vaïn vaät, thì ngöôøi cuoái
cuøng cuõng ñaõ rôøi ñi.
Töø bôø bieån ngöôïc veà höôùng baéc, ñoä hôn möôøi haûi lyù coù moät caùi vònh,
thì trôøi coøn möa raû, haït khoâng naëng nhöng rôi dai daúng, taïo thaønh
moät böùc maøn ñuïc traéng, taïo neân moät caûnh töôïng theâ löông. Theâm vaøo
ñoù coù tieáng gioù gaøo, soùng xoâ, khung trôøi aûm ñaïm tieâu ñieàu...
Con thuyeàn to lôùn nhö toøa dinh thöï, chæ coù moãi moät ngoïn ñeøn, gioù
thoåi chao chao, aùnh saùng chaäp chôøn, taïo neân hình ma boùng quyû aâm u
ruøng rôïn kyø caøng...
Möa khoâng ngöøng rôi, gioù khoâng ngöøng thoåi, möa nhoû, gioù nheï, ñuøa
maët nöôùc gôïn soùng nhaáp nhoâ. Laïnh töø gioù mang veà, laïnh töø möa ñoå
xuoáng, maø laïnh cuõng töø loøng ngöôøi toû ra. Ngöôøi vaø vaät ñeàu laïnh.
Treân bôø vònh, caønh laù xaïc xaøo nhö oan hoàn reân khoùc. Töôûng treân
theá gian naøy, duø cho ai ngoâng cuoàng ñeán ñaâu cuõng chaúng daïo chaân trong
khung caûnh ñoù.
Vaäy maø coù moät boùng ngöôøi. Boùng ñoù xuaát hieän nôi coäi caây ñöùng
Ân thù kiếm lục - Chương 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 9 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 9 9 10 713