Ktl-icon-tai-lieu

Anh hùng vô lệ - Hồi 1

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 457 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kho Taøng Kieám Hieäp
A
A
n
n
h
h
H
H
u
u
ø
ø
n
n
g
g
V
V
o
o
â
â
L
L
e
e
ä
ä
nguyeân taùc :
C
C
o
o
å
å
L
L
o
o
n
n
g
g
N
N
H
N
N
M
M
Ô
Ô
N
N
Q
Q
U
A
N
N
www.nhanmonquan.com
dòch giaû:
Quaàn Xaø Loûn
3
H
H
o
à
à
i
i
1
1
H
H
H
o
o
o
à
à
à
i
i
i
1
1
1
M
M
M
o
o
o
ä
ä
ä
t
t
t
C
C
C
a
a
a
ù
ù
ù
i
i
i
H
H
H
o
o
o
ø
ø
ø
m
m
m
oäät ngöôøi, moät caùi hoøm.
Moät ngöôøi bình phaøm, traàm maëc, khieâng moät caùi hoøm bình phaøm, buïi baëm,
döôùi aùnh tòch döông muø trôøi, laúng laëng böôùc vaøo coå thaønh Tröôøng An.
o0o
Raèm thaùng gieâng.
Tröôøng An.
Traùc Ñoâng Lai ñaõ caøi then khoùa cöûa, boû ngoaøi cöûa gioù tuyeát ngaøn naêm baát bieán
trong coå thaønh Tröôøng An. Côûi caùi aùo choaøng loâng choàn maøu tím vieàn nhung tím, taû thuû
quaêng aùo leân caùi giaù treo ñoà laøm baèng goã töû ñaøn, luùc quay mình laïi, höõu thuû naém laáy moät
caùi keïp than laøm baèng ñoàng tím, böôi böôi ñoáng than caû ngaøy coøn chöa tt trong caùi loø
löûa ñoàng tím, löûa laïi tí taùch baäp buøng.
Beân caïnh loø löûa laø moät caùi gh döïa laøm baèng goã töû ñaøn boïc da choàn maøu tím,
trong bình thuûy tinh maøu tím treân caùi baøn laøm baèng goã töû ñaøn beân caïnh gheá döïa, röôïu boà
ñaøo Ba Tö ñaày bình moät maøu tím lòm.
Haén chæ caàn böôùc hai böôùc laø ñaõ coù theå ngoài xuoáng, tieän taïi roùt moät cheùn röôïu.
Haén thích maøu tím.
Haén thích danh maõ, gian nhaân, hoa y, myõ töûu, thích höôûng thuï.
Ñoái vôùi moãi moät chuyeän haén ñeàu keùn choïn tæ phi tôøng, laøm moãi moät chuyeän
ñeàu traûi qua keá hoaïch tinh maät, tuyeät khoâng chòu laõng phí mt phaân khí ïc, cuõng khoâng
theå coù moät ñieåm sô xuaát, caû nhöõng chi tieát trong sinh hoaït cuõng khoâng ngoaïi leä.
Ñoù laø Traùc Ñoâng Lai.
Haén coù theå soáng ñeán baây giôø coù leõ bôûi vì haén laø moät con ngöôøi nhö vaäy.
Traùc Ñoâng Lai ñaõ ngoài xuoáng, nhaáp moät nguïm röôïu.
Caên nhaø vöøa aám cuùng, øa tinh t hoa myõ, röôïu ngoït dòu thôm tho, haøn khí nhuoám
treân thaân theå haén ñaõ hoaøn toaøn bò khu tröø.
M
M
M
Anh hùng vô lệ - Hồi 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Anh hùng vô lệ - Hồi 1 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Anh hùng vô lệ - Hồi 1 9 10 586