Ktl-icon-tai-lieu

Anh hùng vô lệ - Hồi 10

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 784 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Anh Huøng Voâ Leä

Kho Taøng Kieám Hieäp

NwHwwN
MÔN QUAN
.nhanmonquan.com

nguyeân taùc :

Coå Long

Hoià 10

Laïc Döông Than
ù g Hai Xuan
â Con
ø Xa

H

ai möôi hai thaùng hai.
Laïc Döông.

Bình minh.
Moät thôùt khoaùi maõ ñoäi baõo tuyeát xoâng vaøo Laïc Döông, ngöôøi treân ngöïa khoaùc aùo
choaøng xanh saäm, ñoäi noùn da cöøu truøm kín tai, che kín traùn tôùi saùt maøy, che caû nöûa maët.
Kî thuaät cuûa ngöôøi ñoù tinh tuyeät, nhöng vöøa vaøo tôùi Laïc Döông laø nhaûy xuoáng ngöïa
lieàn, hình nhö khoâng nhöõng khoâng muoán deå ngöôøi khaùc nhìn thaáy chaân dieän muïc cuûa y,
cuõng khoâng chòu bò ngöôøi ta thaáy ñöôïc thaân thuû cuûa mình.
Nhöng laàn naøy laø laàn ñaàu tieân y ñeán Laïc Döông, trong thaønh Laïc Döông chöa coù ai
töøng gaëp qua y.

o0o
Cuøng ngaøy cuøng thaùng cuøng naêm.
Tröôøng An.
Saùng sôùm thaùng hai ôû Tröôøng An cuõng laïnh giaù nhö ôû Laïc Döông, luùc ñaïi ña soá
ngöôøi coøn löu luyeán trong toå aám, Traùc Ñoâng Lai ñaõ daäy.
Tinh thaàn cuûa haén tuy raát töôi khoûe, saéc maët laïi raát traàm troïng.
Tö Maõ Sieâu Quaàn ñaõ beänh maáy ngaøy roài, beänh tình khoâng thuyeân giaûm, taâm tình
cuûa haén töï nhieân khoâng theå vui veû.
Maáy ngaøy nay haén khoâng gaëp ñöôïc hoï Tö Maõ, moãi laàn haén muoán ñi thaêm beänh
ñeàu bò Ngoâ Uyeån ngaên caûn.
Trong ngoaøi phoøng beänh traøn ngaäp muøi thuoác thang, thaàn tình cuûa Ngoâ Uyeån cuõng
raát tieàu tuïy, nhöng thaùi ñoä laïi raát kieân quyeát, ngoaïi tröø ñaïi phu khaùm beänh vaø naøng ra, ai
cuõng khoâng theå böôùc vaøo, caû Traùc Ñoâng Lai cuõng khoâng ngoaïi leä.
Ñaây laø laàn ñaàu tieân Traùc Ñoâng Lai bò ñoái xöû voâ leã nhö vaäy.
Traùc Ñoâng Lai laïi khoâng ñeå taâm, traùi laïi coøn noùi vôùi ngöôøi khaùc:

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn

132

Hoià 10

Anh Huøng Voâ Leä

Kho Taøng Kieám Hieäp

NwHwwN
MÔN QUAN
.nhanmonquan.com

nguyeân taùc :

Coå Long

- Moät nöõ nhaân vì an nguy cuûa choàng mình, khoâng caàn bieát laøm gì ñi nöõa, ñeàu ñaùng
ñöôïc tha thöù.
Tuy môùi saùng sôùm, trong hoa vieân ñaõ coù hai vò khaùch nhaân ñang ñôïi Traùc tieân sinh.
Hai ngöôøi ñoù moät ngöôøi hoï Giaûn, moät ngöôøi hoï Thi, ñeàu laø danh y ñöông thôøi ôû
Tröôøng An, ñòa vò toân quyù. Thôøi tieát laïnh giaù nhö vaày, hoï cô hoà chöa bao giôø rôøi khoûi
giöôøng aám neäm eâm.
Nhöng hoâm nay boïn hoï môùi saùng sôùm ñaõ bò Traùc Ñoâng Lai phaùi ngöôøi ñeán môøi,
hôn nöõa khoâng nhöõng khoâng daãn boïn hoï vaøo phoøng khaùch aám aùp, laïi baét boïn hoï ñôïi chôø
moät caùch khoán khoå trong tieåu ñình bo...
Kho Tng Kieám Hieäp
A
A
n
n
h
h
H
H
u
u
ø
ø
n
n
g
g
V
V
o
o
â
â
L
L
e
e
ä
ä
nguyeân taùc :
C
C
o
o
å
å
L
L
o
o
n
n
g
g
N
N
H
N
N
M
M
Ô
Ô
N
N
Q
Q
U
A
N
N
www.nhanmonquan.com
ch giaû:
Qun Xaø Loûn
132
H
H
o
à
à
i
i
1
1
0
0
H
H
H
o
o
o
à
à
à
i
i
i
1
1
1
0
0
0
L
L
L
a
a
a
ï
ï
ï
c
c
c
D
D
D
ö
ö
ö
ô
ô
ô
n
n
n
g
g
g
T
T
T
h
h
h
a
a
a
ù
ù
ù
n
n
n
g
g
g
H
H
H
a
a
a
i
i
i
X
X
X
u
u
u
a
a
a
â
â
â
n
n
n
C
C
C
o
o
o
ø
ø
ø
n
n
n
X
X
X
a
a
a
ai möôi hai thng hai.
Laïc Döông.
Bình minh.
Moät thôùt khoaùi m ñi baõo tuyeát xoâng vaøo Laïc Döông, ngöôøi trn ngöïa khoaùc o
choaøng xanh saäm, ñi nn da cöøu trm kín tai, che kín traùn tôùi saùt maøy, che caû nöûa mt.
thuaät cuûa ngöôøi ñ tinh tuyeät, nhöng vöøa vaøo tôùi Laïc Döông l nhaûy xung ngöïa
lin, hình nhö khng nhöõng khng muoán d ngöôøi khaùc nhìn thaáy chn din muïc cuûa y,
cuõng khng cu bò ngöôøi ta thaáy ñöôïc thn th cuûa mình.
Nhöng ln naøy l ln ñu tin y ñn Laïc Döông, trong thnh Laïc Döông chöa coù ai
töøng gaëp qua y.
o0o
Cuøng ngaøy cng thng cuøng nm.
Tröôøng An.
Saùng sôùm thng hai ôû Tröôøng An cuõng lnh gi nhö ôû Laïc Döông, luùc ñi ña soá
ngöôøi coøn löu luyn trong t m, Traùc Ñng Lai ñ daäy.
Tinh thn cuûa hn tuy rt töôi khoûe, saéc mt li rt traàm trng.
Tö Maõ Sieâu Quaàn ñ bnh maáy ngaøy ri, bnh tình khng thuyeân gim, tm tình
cuûa hn töï nhin khng th vui veû.
Maáy ngaøy nay hn khng gaëp ñöôïc hoï Tö Maõ, moãi ln haén muoán ñi thaêm bnh
ñeàu bò Ngoâ Uyeån ngn caûn.
Trong ngoaøi phng bnh traøn ngaäp mi thuoác thang, thaàn tình cuûa Ngoâ Uyeån cuõng
rt tieàu tuïy, nhöng thi ñ li rt kin quyeát, ngoaïi tröø ñi phu khm bnh vaø nng ra, ai
cuõng khng th böôùc vaøo, c Traùc Ñng Lai cuõng khng ngoaïi l.
Ñaây l ln ñaàu tin Traùc Ñng Lai bò ñi xöû voâ l nhö vaäy.
Traùc Ñng Lai li khng ñ tm, tri laïi coøn ni vôùi ngöôøi khaùc:
H
H
H
Anh hùng vô lệ - Hồi 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Anh hùng vô lệ - Hồi 10 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Anh hùng vô lệ - Hồi 10 9 10 98