Ktl-icon-tai-lieu

Anh hùng vô lệ - Hồi 12

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 585 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Anh Huøng Voâ Leä

Kho Taøng Kieám Hieäp

NwHwwN
MÔN QUAN
.nhanmonquan.com

nguyeân taùc :

Coå Long

Hoià 12

Chæ Moät Ñieu
ä Mua
ù Cun
õ g Tieu
â Hon
à

H

ai möôi ba thaùng hai.
Laïc Döông.

Baõo tuyeát muø trôøi.
Tö Maõ Sieâu Quaàn ñoäi noùn tre, khoaùc aùo choaøng quaát ngöïa traàm mình vaøo côn baõo
tuyeát cuoái cuøng cuûa muøa ñoâng naêm nay xoâng ra khoûi Laïc Döông, tung voù thaúng veà höôùng
Tröôøng An.
Y bieát Chaâu Maõnh hieän taïi raát coù theå ñaõ ñeán Tröôøng An.
Thöïc löïc cuûa Ñaïi Tieâu Cuïc tuy huøng haäu, nhöng ña soá löïc löôïng laïi phaân taùn, nhaát
löu haûo thuû döôùi côø cuûa Ñaïi Tieâu Cuïc ña soá laø giang hoà ñaïi haøo huøng cöù moät phöông,
khoâng theå deã daøng rôøi boû caên cöù cuûa mình maø ñeán Tröôøng An.
Ngöôøi Chaâu Maõnh laàn naøy keùo ñeán Tröôøng An laïi ñeàu laø nhöõng töû só moät coù theå
choïi möôøi, ñeàu khoâng tính tôùi soáng coøn trôû veà Laïc Döông.
Traùc Ñoâng Lai cuõng nhaát ñònh nhìn ra ñöôïc ñieåm ñoù, tuyeät khoâng theå chính dieän
quyeát chieán vôùi Chaâu Maõnh.
Nhöng haén nhaát ñònh coù phöông phaùp ñoái phoù Chaâu Maõnh, phöông phaùp haén
duøng nhaát ñònh cöïc kyø höõu hieäu.
Cô traù, taøn khoác, ti tieän, nhöng tuyeät ñoái höõu hieäu.
Khoâng ai hieåu roõ Traùc Ñoâng Lai baèng Tö Maõ Sieâu Quaàn.
Y chæ hy voïng coù theå kòp thôøi trôû veà, coù theå kòp thôøi ngaên trôû Traùc Ñoâng Lai laøm
chuyeän raát coù theå khieán y caûm thaáy hoái haän caû ñôøi.
Y ñaõ treøo cao quaù roài, ñaõ coù caûm giaùc meät moûi phi thöôøng.
Y thaät söï khoâng muoán daãm ñaïp treân thi theå Chaâu Maõnh ñeå treøo cao theâm moät taàng
nöõa.
Traùc Ñoâng Lai coù theå duøng phöông phaùp gì ñeå ñoái phoù Chaâu Maõnh vaø Tieåu Cao ?
Tö Maõ Sieâu Quaàn coøn chöa nghó ra, cuõng khoâng caàn phaûi nghó tôùi nöõa.
Hoa tuyeát laát phaát muø trôøi, gioáng nhö böôm böôùm muùa löôïn.
Taâm y baát chôït chìm ñaém, bôûi vì y ñaõ bieát Traùc Ñoâng Lai ñònh duøng phöông phaùp
gì.
dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn

164

Hoià 12

Anh Huøng Voâ Leä

Kho Taøng Kieám Hieäp

NwHwwN
MÔN QUAN
.nhanmonquan.com

nguyeân taùc :

Coå Long

o0o
Cuøng ngaøy, Tröôøng An.
Tröôøng An Cö.
Ñeä nhaát laâu Tröôøng An Cö naèm giöõa vaïn ñoùa mai hoa thôm ngaùt laïnh luøng.
Treân laàu khoâng ñoát löûa, ñoát löûa laø tuïc, thöôûng mai phaûi laïnh, caøng laïnh caøng thôm,
caøng laïnh caøng nhaõ.
Chuyeän ñoù ñöông nhieân chæ coù nhöõng ngöôøi khoaùc aùo hoà cöøu uoáng röôïu tinh chaát
chöa bao giôø bieát ñeán hai chöõ “cô haøn” môùi coù theå minh baïch ñöôïc, ngöôøi quanh naêm
...
Kho Taø
ng Kieám Hieäp
A
A
n
h
H
H
u
ø
ø
n
g
g
V
V
o
â
â
L
L
e
ä
ä
nguyeân taùc :
C
C
o
o
å
å
L
L
o
o
n
n
g
g
N
N
H
H
N
N
M
M
Ô
Ô
N
N
Q
Q
U
U
A
A
N
N
www.nhanmonquan.com
dòch giaû:
Quaàn Xaø Loûn
164
H
H
o
o
à
à
i
i
1
1
2
2
H
H
H
o
o
o
à
à
à
i
i
i
1
1
1
2
2
2
C
C
C
h
h
h
æ
æ
æ
M
M
M
o
o
o
ä
ä
ä
t
t
t
Ñ
Ñ
Ñ
i
i
i
e
e
e
ä
ä
ä
u
u
u
M
M
M
u
u
u
ù
ù
ù
a
a
a
C
C
C
u
u
u
õ
õ
õ
n
n
n
g
g
g
T
T
T
i
i
i
e
e
e
â
â
â
u
u
u
H
H
H
o
o
o
à
à
à
n
n
n
ai möôi ba thaùng hai.
Laïc Döông.
Baõo tuyeát muø trôøi.
Maõ Sieâu Quaàn ñoäi noùn tre, khoaùc o choaøng quaát ngöïa traàm mình vaøo côn baõo
tuyeát cuoái cuøng cuûa muøa ñoâng naêm nay xoâng ra khoûi Laïc Döông, tung v thaúng veà höôùng
Tröôøng An.
Y bieát Chaâu Maõnh hieän taïi raát coù theå ñaõ ñeán Tröôøng An.
Thöïc löïc cuûa Ñaïi Tieâu Cuïc tuy huøng haäu, nhöng ña soá löïc löôïng laïi phaân taùn, nhaát
löu haûo thuû döôùi côø cuûa Ñaïi Tieâu Cuïc ña soá laø giang hoà ñaïi haøo huøng cöù moät phöông,
khoâng theå deã daøng rôøi boû caên cöù cuûa mình maø ñeán Tröôøng An.
Ngöôøi Chaâu Maõnh laàn naøy keùo ñeán Tröôøng An laïi ñeàu laø nhöõng töû mt coù theå
choïi möôøi, ñeàu khoâng tính tôùi soáng coøn trôû veà Laïc Döông.
Traùc Ñoâng Lai cuõng nht ñònh nhìn ra ñöôïc ñieåm ñoù, tuyeät khoâng theå chính dieän
quyeát chieán vôùi Chaâu Maõnh.
Nhöng haén nhaát ñònh coù phöông phaùp ñoái phoù Chaâu Maõnh, phöông phaùp haén
duøng nhaát ñònh cöïc kyø höõu hieäu.
traù, taøn khoác, ti tieän, nhöng tuyeät ñoái höõu hieäu.
Khoâng ai hieåu roõ Traùc Ñoâng Lai baèng Tö Maõ Sieâu Quaàn.
Y chæ hy voïng c theå kòp thôøi trôû veà, coù theå kòp thôøi ngaên trôû Traùc Ñoâng Lai lm
chuyeän raát coù theå khieán y caûm thaáy hoái haän caû ñôøi.
Y ñaõ treøo cao quaù roài, ñaõ coù caûm giaùc mt moûi phi tôøng.
Y thaät söï khoâng muoán daãm ñaïp treân thi theå Chaâu Maõnh ñeå treøo cao theâm moät taàng
nöõa.
Traùc Ñoâng Lai coù theå duøng phöông phaùp gì ñeå ñoái phoù Chaâu Maõnh vaø Tieåu Cao ?
Tö Maõ Sieâu Quaàn coøn chöa nghó ra, cuõng khoâng caàn phaûi nghó tôùi nöõa.
Hoa tuyeát laát phaát muø trôøi, gioáng nhö böôm böôùm muùa löôïn.
Taâm y baát chôït chìm ñaém, bôûi y ñaõ bieát Traùc Ñoâng Lai ñònh duøng phöông phaùp
gì.
H
H
H
Anh hùng vô lệ - Hồi 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Anh hùng vô lệ - Hồi 12 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Anh hùng vô lệ - Hồi 12 9 10 554